Правилата за превенция не се спазват01/06/2009

По-голямата част от пациентите с коронарна болест в Европа не постигат адекватна промяна на начина на живот, намаление на рисковите фактори и терапевтичните цели за по-нататъшна превенция, показаха резултати от проучването EUROASPIRE III, проведено от European Society of Cardiology.

EUROASPIRE III е третото поредно изследване, проведено за периода 2006-2007 в 76 медицински центъра в 22 европейски страни при 9000 болни с коронарна болест.

Резултатите показват, че:

– 17% продължават да пушат

– 35% са със затлъстяване

– 53% са с централно затлъстяване

– 56% са със стойности на артериалното налягане по-високи от препоръчваните в стандартите (140/90 mmHg, 130/80 mmHg при болни с диабет)

– 51% са със стойности на серумния холестерол >4.5 mmol/l

– 25% са с анамнеза за диабет, от които само 10% са адекватно контролирани (кръвна глюкоза на гладно <6.1 mmol/l)

Според доклада, публикуван в European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (1), прилагането на кардиопротективни медикаменти също е било под препоръчителните стандарти.

Промените в начина на живот, рисковите фактори и терапевтичните цели за превенция на сърдечносъдовите заболявания са описани в стандартите на Joint European Societies, които дават най-висок приоритет на болни с коронарна болест (2).

Основни препоръки в указанията са: спиране на тютюнопушенето; спазване на здравословна диета; увеличение на физическата активност; поддържане на индекс на телесна маса <25 kg/m2; прицелни стойности на артериалното налягане <140/90 mmHg (<130/80 mmHg при болни с диабет); общ холестерол <4.5 mmol/l.

Анализът показва, че: около 30% от включените са били пушачи, преди да развият коронарен инцидент; 40% са съобщили, че не са променили физическата си активност; само 30% редовно са поддържали физическата си форма; половината от пациентите с наднормено тегло не са следвали инструкциите за спазване на диета.

В сравнение с предходните две проучвания (EUROASPIRE I и II), съществено се е увеличила честотата на болните с наднормено тегло. Голям проблем е и по-големият процент пушещи млади жени. Въпреки широкото прилагане на превантивна медикаментозна терапия, по-голямата част от пациентите не успяват да постигнат препоръчителните стойности за АН и общ холестерол.

Въпреки наличието на ясни, доказателствено базирани стандарти за лечение и профилактика, прилагането им във всекидневната практика е все още разочароващо недостатъчно, е заключението на авторите.

Използвани източници:

1. Kotseva K., Wood D., De Backer G. et al. EUROASPIRE III: A survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from twenty-two European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; doi: 10.1097/HJR.0b013e3283294b1d http://www.ejcpr.com

2. Graham I., Atar D., Borch-Johnsen K. et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: fourth joint task force of the European Society of cardiology and other societies. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007; 14 (Suppl 2): S1-S113 http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx