Негативната коронарна компютърно-томографска (СТ) ангиография01/06/2009

Негативната коронарна компютърно-томографска (СТ) ангиография може да се използва за изключване на остър коронарен синдром (ОКС) при пациенти, постъпили по спешност поради гръдна болка, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Emergency Medicine (1).

В проспективното изследване са участвали 568 пациенти, приети по спешност поради суспектен ОКС, но с нисък TIMI рисков скор и липса на ЕКГ данни за исхемия.

От тях, при 285 души е била извършена незабавна коронарна CT ангиография, а при останалите 283 случаи изследването е проведено след 9 до 12 часа болничен престой и измерване на нивата на сърдечните тропонини и други маркери за миокардна исхемия.

Целта на проучването е да се проследи крайният резултат – сърдечносъдова смърт или нефатален миокарден инфаркт, до 30-ия ден след появата на гръдната болкова симптоматика.

След проведената коронарна СТ ангиография 476 пациенти (84%) са били дехоспитализирани поради установения негативен резултат. При 30-дневното им проследяване не е възникнал нито един случай на сърдечносъдов инцидент – фатален или нефатален.

Провеждането на коронарна CT aнгиография представлява неинвазивен точен метод за оценка на коронарната болест, който може да бъде използван при повечето от нискорисковите пациенти, постъпили до спешност поради гръдна болка, налагаща в противен случай по-продължителен болничен престой, смятат авторите на проучването.

Използван източник:

1. Hollander J., Chang AM, Shofer F. et al. Coronary computed tomographic angiography for rapid discharge of low-risk patients with potential acute coronary syndromes. Ann Emerg Med 2009;295-304 http://www.annemergmed.com