Aspirin Protect за вторична сърдечносъдова профилактика при жени след менопаузата01/06/2009

Редовният прием на Aspirin намалява риска за фатален изход при постменопаузални жени със сърдечносъдово заболяване или инсулт, показаха нови резултати от проучването Women’s Health Initiative* (WHI) Observational Study, публикувани през март в Circulation: Cardiovascular Quality and Outcome (1).

Ниските дози Aspirin (100 mg) са еднакво ефективни с по-високите (325 mg), е друг извод от изследването.

Въпреки наличието на достатъчно данни, че приложението на Aspirin намалява честотата на фатални и нефатални сърдечносъдови събития в общата популация при разнообразна патология, все още липсват големи проучвания за ефектите на медикамента при жени в различни възрастови групи.

Авторите са анализирали данни от 8928 постменопаузални жени с предходен миокарден инфаркт (МИ), инсулт, преходно нарушение на мозъчното кръвообращение (ТИА), стенокардия, ангиопластика или аортокоронарен бай-пас, които са проследени за период от 6.5 години.

Цел на изследването е била да се установи връзката между приема на Aspirin (81 или 325 mg) и крайния изход при постменопаузални жени със сърдечносъдово заболяване. Първична крайна точка са били честота на обща смъртност и сърдечносъдови събития (МИ, инсулт и сърдечносъдова смърт). От 8929 жени, Aspirin са приемали 4101 (46%), от които 30% – доза от 81 mg, a 70% – 325 mg.

След проведен мултивариантен анализ е установено, че редовният прием на Aspirin е свързан с 25% по-нисък риск за фатален изход в резултат на сърдечносъдово заболяване (p=0.04), с 14% по-малка вероятност за фатален изход от всякаква причина (p=0.04) и по-нисък (макар и несигнификантен) риск за сърдечносъдови събития (р=0.14). Не е отчетена значима разлика по отношение на крайните резултати между дозировката от 81 и 325 mg.

WHI Observational Study включва голям брой пациентки с разнообразна патология, което позволява да се получи ценна информация за редовния прием на медикаменти в първичната помощ. Установено е например, че само 46% от жените със сърдечносъдово заболяване са вземали Aspirin редовно, въпреки категоричните препоръки на текущите указания.

* Women’s Health Initiative (WHI, http://www.whi.org) е продължителна национална здравна програма в САЩ, която е фокусирана върху стратегии за превенция на сърдечносъдови заболявания, рак на гърдата, колоректален карцином и костни фрактури при постменопаузални жени. За период от 15 години са включени 161 000 жени на възраст 50-79 години, което прави WHI една от най-значимите изследователски инициативи за женско здраве в света.

Използван източник:

1. Berger J, Brown D. Burke G et al. Aspirin use, dose, and clinical outcomes in postmenopausal women with stable cardiovascular disease. The Women’s Health Initiative Observational Study http://circoutcomes.ahajournals.org