Simvastatin намалява рисказа деменция и болест на Parkinson01/11/2008
Simvastatin* намалява с >50% честотата на деменция и болест на Parkinson, показаха резултати от проучване, публикувано в BMC Medicine (1). Atorvastatin намалява несигнификантно риска за развитие на диабет тип 2, а lovastatin не оказва влияние върху тези заболявания. Основни рискови фактори за развитието на деменция са сърдечносъдови заболявания, хиперхолестеролемия, хипертония и диабет тип 2. „Статините профилактират ефективно сърдечносъдовите заболявания. Тези, които преминават кръвно-мозъчната бариера са по-ефективни по отношение на превенцията на невродегенеративните заболявания“, заяви д-р Benjamin Wolozin от Boston University School of Medicine in Massachusetts, САЩ. Simvastatin преминава свободно кръвно-мозъчната бариера, докато atorvastatin не достига високи нива в ЦНС. Lovastatin също преминава свободно в мозъка, но той е първо поколение статин и не е толкова ефективен, колкото по-новите представители на класа. Предходни проучвания за ефектите от терапията със simvastatin върху развитието на деменция завършиха с противоречиви резултати. Новото изследване използва информация от базата данни Decision Support System на САЩ за периода 2003-2005, която включва диагностична, терапевтична и демографска информация за 4.5 милиона военнослужещи (94.4% мъже, 5.6% жени). Цел на проучването да се сравнят ефектите на различните статини по отношение намаляването на честотата на деменцията и болестта на Parkinson. Обхванати са пациенти >65 години, без предходна анамнеза за болест на Alzheimer и болест на Parkinson, които са разделени в три групи: simvastatin (n=727 128), atorvastatin (n=53 869) и lovastatin (n=54 052), получавали съответните медикаменти за минимум седем месеца. В проучването не са включени болни на терапия с fluvastatin и pravastatin поради малък брой и кратка продължителност на лечението. Анализът на данните е извършен по отношение на три модела: възраст, рискови фактори за деменция (сърдечносъдово заболяване, хипертония и диабет) и индекс, включващ голям брой хронични заболявания. Simvastatin е бил свързан със сигнификантно намаление на честотата на деменция и болест на Parkinson, според всеки от трите модела за анализ. Най-вероятно, ползотворният ефект на simvastatin при двете невроденеративни заболявания е резултат на плейотропни ефекти, смятат авторите. Според тях, при пациенти с показания за назначаване на терапия със статин - simvastatin би бил най-подходящия избор при случаи с фамилна анамнеза за деменция или болест на Parkinson. Използван източник: 1. Wolozin B., Wang S., Li N., et al. Simvastatin is associated with a reduced incidence of dementia and Parkinson’s disease BMC Medicine 2007, 5:20 www.biomedcentral.com/1741-7015/5/20