Разликите01/11/2008
Разликите между американските и европейските указания за антитромботична терапия при остри коронарни синдроми (ОКС) без елевация на ST-сегмента, най-вече по отношение приложението на enoxaparin и fondaparinux, създават объркване сред специалистите, са изводите от статия, публикувана през май в сп. Lancet (1). Разминаването се дължи както на тълкуването на резултати от клинични проучвания, така и от различните критерии, използвани от експертите при класифициране на доказателствения материал за тези антикоагуланти, е мнението на д-р John Eikelboom от Hamilton General Hospital и един от авторите на анализа. През миналата година бяха осъвременени стандартите за лечение на ОКС в САЩ (от American College of Cardiology и American Heart Association, ACC/AHA, които сме обобщили в горната статия) и Европа (от European Society of Cardiology, ESC) (2). ACC/AHA са дали на enoxaparin и fondaparinux препоръки клас I* за консервативно и инвазивно лечение, ESC подкрепя приложението на enoxaparin с препоръки клас II за консервативна и инвазивна стратегия и не препоръчва fondaparinux при болни, при които се налагат спешни инвазивни процедури. За специалистите това е най-голямото несъответствие в стандартите, тъй като то директно рефлектира върху избора на антикоагулант. Според авторите, това се дължи на по-голямата тежест, която американските указания дават на резултати от мета-анализи, които установяват, че enoxaparin намалява честотата на миокарден инфаркт (МИ), в сравнение с нефракциониран heparin (UFH), без да увеличава риска за кървене. От друга страна, европейските стандарти се базират в по-голяма степен на резултати от проучванията SYNERGY (което установява, че enoxaparin е еднакво ефективен с UFH, но води до по-висока честота на кървене при инвазивни процедури) и OASIS-5 (което отчете, че enoxaparin е еднакво ефективен както и fondaparinux, но е свързан с по-висока честота на кървене, инсулт и фатален изход до 30 ден). Разликите в препоръките за приложение на fondaparinux най-вероятно са резултат и на различните интерпретации на данните от OASIS-5, които показват по-висок риск за катетърна тромбоза при болни, получили терапия с антикоагуланта и подложени на PCI. Това доведе до изключването от европейските стандарти на приложението на fondaparinux при инвазивна стратегия. *Клас на препоръки: Клас I – данни и/или общо съгласие, че дадено лечение или процедура са полезни и ефективни Клас II – противоречиви данни и/или разногласия относно полезността и ефективността на лечението или процедурата Използвани източници: 1. Eikelboom J, Guyatt G., Hirsh J. Guidelines for anticoagulant use in acute coronary syndromes. Lancet 2008; 371: 1559-1561 www.thelancet.com 2. Bassand J., Hamm C., Ardissino D. et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: the task force for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007; 28: 1598-660 http://eurheartj.oxfordjournals.org