Клиничен случай: Миксом в ляво предсърдие01/11/2008
Пациентът е на 63 години, след четворен аорто-коронарен бай-пас, без рецидив на симптоматиката (1). При проследяване със стрес-ехокардиография за оценка на левокамерната функция 14 месеца по-късно, е установена лека дилатация на ляво предсърдие с наличие на туморна маса (3.2 на 1.6 cm) в непосредствена близост до септума, суспектна за миксом. Проведената компютърна томография (CT) с усилен контраст e потвърдила наличието на туморна маса в ляво предсърдие (Фиг. 1). Находката е характерна за миксом, макар че не може да се изключи тромб, малигнен мезенхимен тумор, сарком или метастаза. Поради риск за системна емболизация, особено в ЦНС, пациентът е подложен на оперативно лечение. Патологоанатомичното изследване е установило доброкачествен миксом. Болният е изписан на шестия ден, след нормален следоперативен период. Проследен е в продължение на една година, без да са установени симптоми или рецидив на заболяването. Използван източник: 1. Gill R. et Aranki S. Left atrial myxoma. N Engl J Med 2008; 358 (7): 728 www.nejm.org