DES са по-малко ефективни при комплексни коронарни лезии01/11/2008
Медикамент-отделящите стентове (DES) са статистически по-малко ефективни при комплексни коронарни лезии в сравнение с аортокоронарния бай-пас (CABG), показаха едногодишни резултати от проучването SYNTAX, представени по време на годишния конгрес на European Society of Cardiology (1). Въпреки че по отношение на първичния композитен показател (обща смъртност/ мозъчносъдов инцидент/МИ/необходимост от повторна реваскуларизация) CABG е бил с предимства, при комбинирането на показателите фатален изход/МИ/инсулт, не са били установени разлики между двете групи. „Данните сочат, че аортокоронарният бай-пас е средство на избор, особено като се има предвид и по-добрите дългосрочни резултати при оперативното лечение, в сравнение със стентирането“, заяви д-р Friedrich Mohl от University of Leipzig, Германия и водещ от автор на изследването. Според други интервенционални кардиолози, обаче, съвсем до скоро имплантирането на стентове при стенози на ствола на лява коронарна артерия и при триклонова болест е било „табу“, така че в близко бъдеще може да има промяна и в подхода за лечение при комплексни лезии. SYNTAX (Synergy Between PCI With Taxus and Cardiac Surgery) е рандомизирано клинично проучване, което е проведено в 62 медицински центрове в Европа и включва 1800 болни, разделени в две групи: CABG (on-pump или off-pump) (n=897) или PCI (n=903) с DES Taxus (отделящ paclitaxel стент). Цел на анализа е да се установи крайният изход при болни с лезия на ствола на лява коронарна артерия или тежка триклонова болест. Около 35.4% от пациентите са били с диабет; 40% - с данни за предходен МИ; 38% - с нестабилна стенокардия; 64.4% са имали бифуркационни или трифуркационни лезии, като средният брой на лезиите е бил 2.5 и 3.1 имплантирани стента на болен; стентиране на участъци с дължина >100 mm е извършено при 12.2% от изследваните. Първична крайна точка на анализа е била 12-месечната честота на значими сърдечни и мозъчносъдови усложнения (MACCE), дефинирани като обща смъртност, мозъчносъдови усложнения, МИ и повторна реваскуларизация (PCI и/или CABG). Пациентите, включени в проучването, са били със стеноза на ствола на лява коронарна артерия (с или без допълнителна коронарна патология) или с триклонова болест. Едногодишните резултати показват, че честотата на MACCE е била сигнификантно (със 7.7%) по-висока в групата с PCI, в сравнение с CABG, като разликата се е дължала основно на по-високата честота на повторна реваскуларизация при DES. При изключването на фактора „повторна реваскуларизация“, комбинираната честота на обща смъртност/мозъчносъдов инцидент/МИ е била почти идентична в двете групи, като случаите на инсулт са били повече при CABG. За отбелязване е, че честотата на симптоматична оклузия на графт и тромбоза на стента са били сходни в двете групи (3.4% срещу 3.3% съответно). Коментарът на данните от SYNTAX не е еднозначен. Според д-р Petr Widimski от Charles University в Прага, и кардиолозите и хирурзите би трябвало да са доволни от резултатите, тъй като от една страна CABG е с малко по-добри резултати, а от друга - DES не са по-малко ефективни по отношение на т. нар. „твърди крайни точки“ - обща смъртност/мозъчносъдов инцидент/МИ. Налагат се два извода: терапията на пациенти с комплексни коронарни лезии трябва да се обсъжда едновременно от кардиолози и кардиохирурзи, като в това обсъждане да се има предвид и желанието на пациента, тъй като двата варианта (DES или CABG) са с приблизително равни възможности (рискове от голяма оперативна интервенция с торакотомия или риск за повторна реваскуларизация). Д-р David Kandarzi от Scripps Clinic, La Jolla (САЩ) счита, че е необходимо да се обсъдят и рискове за евентуален инсулт в сравнение с рисковете от повторна интервенция. По негови данни, за избягването на една таргетна съдова реваскуларизация (TVR) е необходимо извършването на 12 CABG, а от друга страна рискът за инсулт, в резултат на оперативното лечение, е 1:63. Използван източник: 1. Mohr F. et al. The Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With TAXUS and Cardiac Surgery: The SYNTAX Registry www.escardio.org