КОЛЕГИУМ01/10/2007
На 52-те страници на този брой ви предлагаме информация в различни области на кардиологията – превантивна, интервенционална, спешна… Опитали сме се да обобщим най-важното от актуализираните указания на Американската кардиологична асоциация и Американската колегия по кардиология за лечение на нестабилна стенокардия и миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента (NSTEMI). Пълният текст на документа бе публикуван през август в списанията Journal of American College of Cardiology и Circulation. Рутинно приложение на ниски дози Aspirin за превенция на сърдечносъдови заболявания при жени (особено при възраст над 65 години), препоръча Американската кардиологична асоциация въз основа на резултати от проучването Women’s Health Study. Важна промяна в указанията е повишението на дозировката на медикамента на 325 mg дневно при високорискови пациентки, независимо от възрастта (в предходните стандарти препоръчителната доза бе 162 mg дневно). Приложението на Aspirin е показано и при всички жени (независимо от възрастта), които са с повишен сърдечносъдов риск, включително за исхемичен инсулт. Ще се превърнат ли нискомолекулните хепарини в алтернатива на нефракционирания хепарин при PCI? В Европа се наблюдава тенденция за преминаване от нефракциониран хепарин към enoxaparin, поради повишената безопасност, удобство на приложение и по-нисък риск за масивно кървене, въпреки че липсва разлика по отношение на смъртността, отчетена на първата година. Биомаркерите IMA, uFFA и FABPS могат да станат част от рутинната диагностика на миокардната исхемия в близко бъдеще. На тези и други показатели е посветена статията „Биомаркери на миокардното увреждане“. Обзорният материал за аортна стеноза и аортна инсуфициенция обобщава най-важното за тези клапни пороци, като за улеснение сме поместили и алгоритми за диагностицирането им. Инхибиране на скваленовата синтетаза и микрозомния триглицерид трансферния протеин са нови, надеждни средства за понижаване на LDL-C. Успоредно с тях се разработват нови медикаменти за намаление на триглицеридите и за повишение на LDL. Антихипертензивната терапия и постигането на прицелните стойности на кръвното налягане са от особено значение за болни с исхемична болест на сърцето, се казва в новите указания на Американската кардиологична асоциация, пълния текст на които може да намерите на http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/115/21/2761.