Нов алгоритъм за оценка на риска за рецидив на съдови инциденти01/10/2007
Серумните стойности на креатинина, напреднала възраст, наличие и локализация на предхождащо съдово заболяване, тютюнопушене и диабет са основните рискови фактори за повторен съдов инцидент, според нов модел, предложен от учени по време на конгреса на Европейското дружество по атеросклероза (1). Алгоритми като Framingham и European SCORE (Systemic COronary Risk Evaluation) служат за прогнозиране на вероятността за съдови инциденти при пациенти без предхождащи съдови заболявания и не могат да се използват за оценка на риска за рецидиви. „От клинична гледна точка, рискът за рецидив на съдови инциденти и фатален изход при пациенти с доказано съдово заболяване е различен. Болните с най-висок риск ще имат най-значима полза от агресивна терапия, но за съжаление до сега липсваше алгоритъм за оценка на абсолютния риск при тези индивиди,“ заяви д-р Frank Visseren от University Hospital Ultrecht в Холандия. За създаването на новия алгоритъм, авторите са използвали данни от проспективното кохортно проучване SMART (Second Manifestations of Arterial Disease), което включва 3873 болни с клинично проявено съдово заболяване - коронарна болест (56%), мозъчносъдова болест (30%), периферна съдова болест (24%) и аневризма на абдоминалната аорта. След проследяване от четири години, състоянието на пациентите е оценено по различни крайни точки: перкутанна коронарна интервенция, исхемичен инсулт, миокарден инфаркт и фатален изход в резултат на съдова болест. Учените са калкулирали степента на риска с помощта на скалите Framingham и European SCORE за всеки болен, като резултатите показват сигнификантно подценяване на вероятността от повторен съдов инцидент. Например, в края на първата година от проучването са регистрирани 260 случая на фатални и нефатални коронарни исхемични инциденти, като моделът Framingham е предвидил само 35. Тази разлика се е запазила сигнификантна и след петата година от проследяването. За създаването на новия модел за прогноза на риска, авторите са включили класически рискови фактори, както и маркери на съдово увреждане и/или заболяване: напреднала възраст, пол, тютюнопушене, диабет, повишено кръвно налягане, повишен холестерол, локализация на съдовото заболяване, серумни стойности на креатинина, дебелина на каротидния слой интима-медия и наличие на асимптоматична каротидна стеноза. Новата скала дава възможност за по-добро предвиждане на повторни съдови инциденти като инсулт, миокарден инфаркт и смърт, е заключението на авторите. Използван източник: 1. Goessens B., Visseren F., Edinger M. et al. Performance of the Framingham, PROCAM, and SCORE algorithms in predicting recurrent vascular events in patients with clinical manifestations of arterial disease and the development of a new risk model: the SMART study. European Atherosclerosis Society 76th Congress; June 13, 2007; Helsinki, Finland www.kenes.com/eas2007