Monopril блокира прогресията на каротидната атеросклероза01/10/2007
Лечението с АСЕ инхибитор предлага допълнителни ползи при пациенти с хипертония и хиперхолестеролемия, които са независими от антихипертензивното му действие. Monopril блокира ефективно прогресията на каротидната атеросклероза при пациенти с артериална хипертония и хиперхолестеролемия, като този ефект е независим от антихипертензивния ефект на медикамента, показаха резултатите от проучването Plaque HYpertension Lipid Lowering Italian Study (PHYLLIS) (1, 2). Терапията с Monopril ефективно блокира прогресията на CBMmax наблюдавана при терапия с диуретика hydrochlorothiazide (HCTZ). PHYLLIS e: - първото голямо проспективно, рандомизирано изследване, което доказва клинично превантивния ефект на АСЕ инхибитор по отношение на атерогенезата (установен преди това при животински модели) - първото голямо проучване, при което целогодишно е извършван и 24-часов амбулаторен мониторинг на артериалното налягане (АН) при пациентите - първото голямо проучване, при което, освен интервениране на артериалната хипертония, се оценява ползата от повлияването на повече от един сърдечносъдов рисков фактор - второто проучване, което потвърждава, че АСЕ инхибитор има малък, но значим липидопонижаващ ефект, който е независим от неговото антихипертензивно действие - третото изследване, което установява, че АСЕ инхибитор има антисклеротичен ефект, тъй като забавя прогресията на задебеляването на интима медия слоя (ITM), наблюдавана при терапията с тиазиден диуретик В него са участвали 508 пациенти на средна възраст 58 години, с лека и умерена хипертония (САН 150-210 mmHg/ДАН 95-115 mmHg), умерена хиперхолестеролемия (серумен LDL-холестерол 4.14-5.17 mmol/l) и асимптомни ранни атеросклеротични промени в стената на каротидната артерия, оценени чрез IMT (изходна максимална стойност на IMT - Tmax 1.3-4 mm), наблюдавани в продължение на 36 месеца (средно 32 месеца). Прилагани са медикаментите Monopril (fosinopril 20 mg/ден), Lipostat (pravastatin 40 mg/ден), HCTZ (25 mg/ден) и плацебо на двойно-сляп, двойно-плацебо принцип (2х2 фактора), като пациентите са били рандомизирани в четири групи, в зависимост от съответното активно лечение (Monopril; HCTZ; Monopril + Lipostat; HCTZ+ Lipostat). АН е понижено и добре контролирано и в четирите групи, без статистически значими различия - при всички терапевтични режими (HCTZ със или без Lipostat; Monopril със или без Lipostat) се постига значимо и близко по стойности редуциране на кръвното налягане (болнично и амбулаторно систолно, диастолно и пулсово налягане - САН, ДАН, ПН). Нивото на LDL-холестерола е без промяна в групата на терапия с HCTZ, намалено е значимо с 0.26 mmol/l (p<0.05) при терапията с Monopril в сравнение с HCTZ и е редуцирано с 1.04 mmol/l (p<0.05) в групите на комбинирана терапия с HCTZ с Lipostat и Monopril с Lipostat. Monopril, но не и HCTZ, леко но сигнификантно намалява общия и LDL-холестерола. ACE инхибиторът Monopril има липидопонижаващ ефект, който е независим от неговото антихипертензивно действие. Терапията с Monopril ефективно намалява прогресията на CBMmax, наблюдавана при терапия с HCTZ (приблизително с -0.01 mm/годишно), като няма разлика в прогресията на CBMmax между двете групи, лекувани съответно само с Monopril или с Monopril и Lipostat. ACE инхибиторът Monopril има антиатерогенен ефект като забавя прогресията на IMТ, която се отчита при терапия с диуретик (HCTZ). Всички терапевтични режими са били с много добра поносимост. Изводите за клиничната практика - Антихипертензивните медикаменти се различават, дори в рамките на една група, по допълнителните ефекти, които имат освен своето понижаващо артериалното налягане действие - При назначаване на антихипертензивна терапия трябва да се имат предвид и допълните клинични “екстри“, които предлагат антихипертензивните лекарства Използвани източници: 1. Zanchetti A., Crepaldi G., Bond G., on behalf of PHYLLIS Investigators. The Plaque Hypertension Lipid-Lowering Italian Study (PHYLLIS). Program of Hypertension Prague 2002 - Joint 19th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension and 12th European Meeting on Hypertension, June 23-27, 2002, Prague, Czech Republic. Plenary session LCT3 2. Zanchetti A., Crepaldi G., Bond M. et al, for the PHYLLIS Study Group. Systolic and pulse blood pressures (but not diastolic blood pressure and serum cholesterol) are associated with alterations in carotid intima-media thickness in the moderately hypercholesterolaemic hypertensive patients of the Plaque Hypertension Lipid Lowering Italian Study. J Hypertens. 2001;19:79-88