Лечение на артериалната хипертония при пациентис исхемична болест на сърцето01/10/2007
Нови стандарти на Американската сърдечна асоциация При пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето (ИБС), включително стабилна ангина пекторис, или с еквивалент на ИБС (каротидна артериална болест, периферна артериална болест, аневризма на абдоминалната аорта, захарен диабет, висок сърдечносъдов риск, дефиниран като 10-годишен Framingham рисков скор 10%*, хронично бъбречно заболяване) трябва да се поддържат стойности на артериалното налягане <130/80 mmHg, според новите указания на Американската сърдечна асоциация (AHA), издадени през тази година (2). За контрол на артериалното кръвно налягане при болни със стабилна ангина, специфично е показано прилагането на бета-блокер и АСЕ инхибитор (или на ARB). При абсолютни противопоказания за назначаване на бета-блокер или при нежелани странични действия на терапията, при пациенти със стабилна ангина пекторис (САП) алтернативно може да се използва diltiazem или verapamil, но не и при наличие на брадикардия или на левокамерна дисфункция. Към терапията с бета-блокер може да се добави дългодействащ дихидропиридинов блокер на калциевите канали. Да не се прилага недихидропиридинов блокер на калциевите канали като diltiazem или verapamil, заедно с бета-блокер, се подчертава в указанията. Може да се включи тиазиден диуретик за постигане на целевите стойности на АН<130/80 mmHg. При пациенти с ИБС и левокамерна дисфункция е противопоказано приложението на diltiazem и verapamil поради техните негативни инотропни свойства и повишената вероятност за влошаване на симптомите на сърдечна недостатъчност (СН). В същото време, дихидропиридиновите блокери на калциевите канали като amlodipine и felodipine показаха, че са безопасни при болни със систолна СН. Назначаването на бета-блокер остава стандарт за лечение на пациенти с ангина пекторис, преживяли миокарден инфаркт, както и при случаи с левокамерна дисфункция със или без симптоми на СН, ако няма противопоказания за прилагането им. Сarvedilol, metoprolol succinate и bisoprolol показаха, че подобряват крайните резултати при болни със СН и са ефективни за понижаване на АН. Няма специфични противопоказания за използването на нитрати, антитротромбоцитни или антикоагулантни средства (или липидопонижаващи медикаменти) за контрол на ангинозните симптоми и за профилактика на коронарните инциденти при пациенти с артериална хипертония. Изключение прави приложението на антитромбоцитни или антикоагулантни средства при неконтролирана тежка хипертония - при подобни случаи трябва да се постигне незабавно понижаване на АН за намаляване на риска за хеморагичен инсулт. Пълният текст на указанията можете да прочететете на http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/115/21/2761. *Framingham рисковият скор (www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/risk_tbl.htm) се използва за прогнозиране на 10-годишния риск (в проценти) за сърдечносъдов инцидент. Сбор от 12 и повече точки определя риск10%, което означава висока вероятност за възникване на коронарно събитие и поради това се приема за еквивалент на ИБС Използван източник: 1. Rosendorff C. Black H., Cannon C. et al. Treatment of hypertension in the prevention and management of ischemic heart disease: A scientific statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research and the Councils on Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention. Circulation 2007, 115:2761-2788 http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/115/21/2761