Ezetimibe намалява малките и плътни LDL01/10/2007
Ezetimibe* повлиява благоприятно всички LDL субфракции, изразяващо се в намаление на общия, LDL, не-HDL холестерола и концентрациите на apolipoprotein B (Apo-B), чрез което се подобрява сърдечносъдовия рисков профил на пациентите с първична дислипидемия, показаха резултати, представени на годишния конгрес на European Atherosclerosis Society (EAS) в Helsinki, подробности за който може да научите на www.eas-society.org (1). „Експерименталните и клинични проучвания сочат, че малките, плътни субфракции на LDL са по-атерогенни от големите. Анализът на липидния субпрофил дава важна информация за сърдечносъдовия риск,“ заяви проф. Moses Elisaf от University of Ioannina Medical School в Гърция. За оценка на ефектите на ezetimibe върху липидния профил, авторите са измервали индивидуалните субфракции липопротеини на група от 50 пациенти с първични дислипидемии. Резултатите показват, че ezetimibe намалява общия, LDL и не-HDL холестерола, както и концентрациите на Apo-B. Подробен анализ на данните сочи, че редукцията на LDL е била в резултат на намаление на всички субфракции на LDL, като в най-голяма степен са повлияни субфракциите на плътните LDL. Медикаментът е намалил и концентрациите на HDL, което се е дължало най-вече на намалението на плътните субфракции. Ezetimibe повлиява благоприятно разпределението на LDL субфракциите, особено при пациенти с повишени триглицериди, като са необходими допълнителни проучвания за оценка на значението на намалението на плътните субфракции на HDL, e заключението на авторите. *ezetimibe е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Ezetrol (на MSD) Използван източник: 1. Effect of ezetimibe on lipoprotein subfractions in patients with primary dyslipidemias. Abstract P726