Т-вълна алтернанс тестът идентифицира пациентите, които нямат полза от имплантируем кардиовертер-дефибрилатор01/06/2007

Провеждането на неинвазивен микроволтов Т-вълна алтернанс (TWA) тест може да служи за стратифициране на пациентите със застойна сърдечна недостатъчност, дължаща се на неисхемична кардиомиопатия.

Нормалните резултати имат много висока отрицателна прогностична стойност за изключване на високорисковата за внезапна сърдечна смърт група, която поради тази причина има най-голяма нужда от имплантируем кардиовертер-дефибрилатор, показаха резултатите от проучването ALPHA (T-wave Alternans in Patients with Heart Failure), докладвани през март на тазгодишния форум на Американската колегия по кардиология (ACC) (1).

TWA е зависим от сърдечната честота индикатор на опасността от камерна аритмия с максимална предиктивна точност при синусови съкращения с честота 100-120 удара в минута.

Поради медицински, физиологични и икономически причини е важно да разполагаме със стратегия за идентифициране на пациентите, които имат реална нужда от механично устройство. Смъртността при хронична СН е висока, като 50% от леталните изходи се дължат на сърдечен арест. Тези пациенти имат най-голяма полза от имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) или пейсмейкър за първична профилактика на животозастрашаващите аритмии. Обратно – при случаите с нисък риск за аритмични събития, механичните устройства могат никога да не се задействат след имплантирането им.

В проучването са участвали 446 души с дисфункция на лявата камера (фракция на изтласкване<40%), синусов ритъм и функционален клас (NYHA) II или III на СН от неисхемичен произход. При всички пациенти е проведено физическо натоварване, по време на което са мониторирани отклоненията в електрокардиографските Т-вълни с помощта на микроволтов TWA.

Абнормни резултати са регистрирани при 65% (292) от пациентите, като в тази група са включени и случаите с междинни резултати (92 души). Останалите 35% (154) са имали нормални резултати.

След последвалото проследяване на всички участници за период от 18 до 24 месеца, пациентите с отклонения в TWA теста са имали 5.53 пъти (p=0.004) по-голяма вероятност за внезапна сърдечна смърт, животозастрашаващи аритмии или хоспитализация в сравнение с тези с нормални резултати. При болните с абнормни резултати е регистрирана и 4.6 пъти по-висока честота на обща смърт (p=0.002).

В групата с нормален TWA тест няма случай на фатален сърдечен арест, като само при двама е възникнала симптоматична камерна фибрилация (мъждене) или камерна тахикардия.

TWA има много висока негативна предиктивна стойност, което показва, че нормалните резултати могат да се използват за идентифициране на една трета от пациентите с неисхемична кардиомиопатия, при които не е необходимо да се имплантира механично устройство за първична профилактика на внезапната сърдечна смърт и на нефаталните сърдечни арести, смятат авторите. Останалите две трети от пациентите със застойна СН имат обаче реална нужда от подобно устройство.

Данни от друго проучване също показаха, че TWA може да идентифицира пациентите с исхемична кардиомиопатия и фракция на изтласкване на лява камера 35%, при които е подходящо да се приложи терапия с имплантируем кардиовертер-дефибрилатор за превенция на животозастрашаващите аритмии (2).

Използвани източници:

1. De Ferrari G. Prognostic value of T-wave alternans in patients with heart failure due to nonischemic cardiomyopathy: Results of the T-Wave Alternans in Patients with Heart Failure (ALPHA) study. American College of Cardiology Annual Scientific Session 2007, March 24 -27, 2007, New Orleans, Louisiana http://www.cardiosource.com

2. Chow T., Kereiakes D., Bartone C. et al. Microvolt T-wave alternans identifies patients with ischemic cardiomyopathy who benefit from implantable cardioverter-defibrillator therapy. J Am Coll Cardiol 2007;49:50-58 http://www.medscape.com/viewarticle/548653