Rosuvastatin забавя атеросклерозата при пациенти с нисък Сърдечносъдов риск01/06/2007
Дългосрочното лечение с rosuvastatin забавя прогресирането на субклиничната атеросклероза при асимптоматични пациенти с нисък риск за коронарна болест на сърцето, показаха резултатите от проучването METEOR, докладвани на 56-ите научни сесии на Американската колегия по кардиология (ACC) през март и публикувани в списание JAMA (1, 2). Приложението на инхибитора на хидрокси-метил-глутарил коензим А (HMG-CоА) редуктазата rosuvastatin е било свързано в края на втората година с намаляване на интима-медия дебелината на каротидните артерии в сравнение с плацебо. METEOR (Measuring Effects on intima-media Thickness: an Evaluation Of Rosuvastatin) е рандомизирано, контролирано, мултицентърно проучване, което изследва дали лечението с rosuvastatin (Crestor на AstraZeneca) в продължение на две години може да забави прогресирането и/или да доведе до регресиране на каротидната атеросклероза при популация с нисък сърдечносъдов риск (Framingham рисков скор, FRS <10%). В него участва популация на средна възраст, с повишени нива на LDL-холестерол (средно 154 mg/dl; 4 mmol/l) и умерено повишена интима-медия дебелина (ИМД). ИМД е изследвана с помощта на Доплерова сонография в началото и след това е проследена на 6, 12, 18 и 24 месец след рандомизацията. METEOR Методика на проучването: рандомизирано (5:2), двойно-сляпо проучване на rosuvastatin (40 mg; 702 души) или плацебо (282 души) с нисък риск за сърдечносъдово заболяване. При участниците* е проведена каротидна ултрасонография преди рандомизацията и на 6, 12, 18 и 24 месец. Първичен краен показател за оценка е годишната степен на промяна в максималната интима-медия дебелина (ИМД) Резултати Изходната средна ИМД е 1.15 mm в групата на rosuvastatin и 1.17 mm в групата на плацебо (NS) Нивата на LDL се понижават в много по-голяма степен в групата на rosuvastatin (-48.8% спрямо съответно -0.3%, р<0.001), а нивата на HDL се повишават също по-изразено в групата на активна липидопонижаваща терапия (+8%, р<0.001 в сравнение с плацебо) ИМД намалява в групата на rosuvastatin (-0.0014 mm/годишно) и се увеличава значимо в групата на плацебо (+0.0131 mm/годишно, p<0.0001 за rosuvastatin спрямо плацебо – виж графиката) Подгрупов анализ показва, че ефективността на статина не зависи от изходните клинични и липидни характеристики Миалгия възниква при 12.7% от пациентите на rosuvastatin спрямо 12.1% при контролите на плацебо, поносимостта към статина е добра за две години проследяване - сходна честота на странични действия в сравнение с плацебо Изводи Сред асимптоматични пациенти с нисък риск за атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, лечението с rosuvastatin за две години води до намаляване на интима-медия дебелината на каротидните артерии в сравнение с плацебо Лечението с rosuvastatin вече показа в проучването ASTEROID (3)**, че води до регресиране на атеросклеротичното заболяване при симптоматични пациенти с коронарна артериална болест, но в това изследване не участва контролна група Влиянието на агресивното липидопонижаване върху честотата на клиничните събития не е обект на оценка в METEOR поради това, че в него участва популация с нисък риск По-голямото проучване JUPITER*** ще изследва влиянието на терапията с rosuvastatin върху клиничните събития при пациенти с ниско до нормално ниво на LDL, но с повишен С-реактивен протеин * Липидни параметри: изходните средни нива на липопротеините с ниска плътност (LDL) са 155 mg/dl и 154 mg/dl съответно. По време на лечението, те намаляват в групата на rosuvastatin с близо 49% (до 78 mg/dl; 2 mmol/l) и само с 0.3% (до 152 mg/dl) при контролите на плацебо (p<0.001), сходни са промените и в общия холестерол (-33.7% спрямо +0.3%, p<0.001). Нивата на HDL се увеличават от 50 mg/dl до 53 mg/dl (+8%) в групата на rosuvastatin и съответно от 49 до 50 mg/dl при контролите (p<0.001 за rosuvastatin спрямо плацебо) В METEOR са рандомизирани 984 асимптоматични пациенти, на средна възраст 57 години, 40% жени. Участниците са с умерена хиперхолестеролемия и нисък риск за сърдечносъдово заболяване, според критериите на National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (0-1 рисков фактор и LDL 120-190 mg/dl или 2 рискови фактори и LDL от 120 до <160 mg/dl, с 10-годишен риск за коронарна болест на сърцето<10%); HDL-C 60 mg/dl; триглицериди <500 mg/dl и данни за задебеляване на стената на екстракраниалните каротидни артерии (максимална ИМД между 1.2 mm и <3.5 mm) Критерии за изключване от участие са: липидопонижаваща терапия през предшестващите 12 месеца, клинични данни за коронарна артериална болест или периферна атеросклеротична болест, проведена реваскуларизационна процедура, 10-годишен сърдечносъдов риск 10%, захарен диабет, неконтролирана хипертония или фамилна хиперхолестеролемия, или серумен креатинин >2 mg/dl (176 mcmol/l) ** Проучването ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden) показа, че агресивната липидопонижаваща терапия с rosuvastatin намалява LDL-холестерола до 60.8 mg/dl (1.58 mmo/l) и води до значимо регресиране на атеросклерозата при пациенти с установена коронарна болест на сърцето (КСБ). Връзката между промените в липидните параметри и прогресирането на КСБ е оценена с помощта на количествена коронарна ангиография. Общо 382 пациенти са получавали 40 mg rosuvastatin за 24 месеца, като при всички участници е проведена количествена коронарна ангиография на един и същи съд. При пациентите с понижаване на LDL<56 mg/dl (1.46 mmo/l) e установено по-бавно ангиографско прогресиране на атеросклерозата в сравнение с тези с по-високи стойности на LDL-C. В хода на терапията е установено намаляване на съотношението LDL-C/HDL-C с 56%, като в подгрупата с най-ниско LDL-C/HDL-C (<0.89) е наблюдавано регресиране на обструктиваната коронарна артериална болест. *** Посочените проучвания са част от програмата GALAXY на AstraZeneca за изследване на ефективността на липидопонижаващата терапия с rosuvastatin Използвани източници: 1.Crouse JR et al. Effect of rosuvastatin on progression of carotid intima media thickness in low-risk individuals: results of the METEOR trial. Presented at 56th Annual American College of Cardiology Scientific Sessions, New Orleans, 24-27 March 2007, abstract 404-8 2.Crouse JR III, Raichlen J., Riley W. et al. Effect of rosuvastatin on progression of carotid intima-media thickness in low-risk individuals with subclinical atherosclerosis: the METEOR Trial. JAMA 2007, 297:1344-53 http://jama.ama-assn.org 3.Nissen S., Nicholls S., Sipahi I. et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA 2006, 295:1556-65