NT-proBNP като прогностичен маркер при стабилна коронарна болест01/06/2007
Измерването на серумното ниво на N-терминалния фрагмент на прохормона на мозъчния натриуретичен пептид (NT-proBNP) може да помага за рискова стратификация на пациентите със стабилна коронарна сърдечна болест, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през януари в списание JAMA (1). В анализа са включени данните от 987 пациенти*, участвали в Heart and Soul Study, които са били проследени за средно 3.7 години. При 256 души е възникнал сърдечносъдов инцидент или е настъпила смърт (26.2%). В групата с високи изходни стойности на NT-proBNP е установена значимо повишена смъртност от всички причини и по-голяма честота на сърдечносъдови събития (миокарден инфаркт, мозъчен инсулт или сърдечна недостатъчност). Връзката е независима от демографските и клиничните рискови маркери, резултатите от стрес-теста и ехокардиографските измервания на систолната и диастолната функция на лявата камера. Пациентите с нива на NT-proBNP, попадащи в най-горния квартил от стойности, имат 7.8 пъти по-голяма вероятност за сърдечносъдово събитие или смърт в сравнение с тези с най-ниски стойности (годишна честота 19.6% спрямо съответно 2.6%, p<0.001), като всяко повишаване с едно стандартно отклонение (1.3 pg/ml) води до 1.7 пъти по-висок риск (p<0.001) след изключване на влиянието на останалите прогностични маркери. Елевацията на NT-proBNP е била свързана с най-голяма вероятност за сърдечносъдови крайни резултати при болните (232 души), които не са получавали терапия с бета-блокери или с АСЕ инхибитори (3.5 пъти по-висок риск след изключване на влиянието на останалите променливи величини). Увеличените плазмени нива на NT-proBNP при пациенти с коронарна сърдечна болест показват повишена опасност за сърдечносъдово събитие или смърт, независимо от останалите прогностични маркери, е основният извод от проучването. NT-proBNP може да служи за идентифициране на индивидите с повишен риск дори и при отсъствие на ехокардиографски данни за систолна или диастолна дисфункция. *Участниците са с анамнеза за миокарден инфаркт (25%) или ангиографски данни за стеноза =/>50% на една или повече коронарни артерии, или данни за предизвикана от физическо натоварване исхемия, или анамнеза за коронарна реваскуларизация (25%). 25% са били активни пушачи. Стрес тестът е проведен с тредмил, като преди и непосредствено след физическото натоварване е извършена двуизмерна ехокардиография. Средното изходно ниво на NT-proBNP е било 174.8 pg/ml. По-високи стойности са били измерени при по-възрастните хора, както и при случаите с повече клинични рискови фактори. Използван източник: 1.Bibbins-Domingo K., Gupta R., Na B. et al. N-terminal fragment of the prohormone brain-type natriuretic peptide (NT-proBNP), cardiovascular events, and mortality in patients with stable coronary heart disease. JAMA 2007, 297 (2): 169-176 http://jama.ama-assn.org