Мозъчният натриуретичен пептид е предиктор на смърт при остра декомпенсирана СН01/06/2007
Пациентите с остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност (ОДСН), които имат повишени нива на мозъчен натриуретичен пептид (BNP) при постъпването им в стационар, имат по-голям риск за фатален изход по време на болничния престой, показаха резултатите от проучване, публикувани през май в Journal of the American College of Cariology (1). Измерването на нивата на BNP може да помогне на клиницистите да преценят кои от хоспитализираните поради ОДСН пациенти се нуждаят от по-интензивни грижи и мониториране, смятат авторите. Това е първото проучване, което доказа безспорно връзката между BNP и риска за вътреболничен леталитет при пациентите със СН. То е също така и най-голямото проучване, изследвало биомаркерите за сърдечна недостатъчност“, коментира водещият изследовател Gregg Fonarow (University of California в Los Angeles). В анализа са включени данните на 48 629 от 77 467 пациенти с ОДСН от националния регистър на САЩ (ADHERE) с измерени нива на BNP през първите 24 часа от постъпването им в болница. Изследователите са сравнили честотата на вътреболничната смъртност в зависимост от различните квартили (Qs)* от стойности на BNP. За Q1 (BNP<430 pg/ml), Q2 (430-839 pg/ml), Q3 (840-1729 pg/ml) и Q4 (1730 pg/ml) смъртните случаи са били съответно 1.9%, 2.8%, 3.8% и 6.0%. Тези данни показват почти линеарна зависимост, като BNP е силен предиктор за смърт след изключване на влиянието на възраст, пол, систолно артериално налягане, ниво на урея, креатинин и натрий, сърдечна честота и диспнея в покой. Степента на вероятност за вътреболнична смърт за Q4 спрямо Q1 е 2.23 (p<0.0001). „Бяхме изненадани, че този диагностичен тест може да има толкова голяма предиктивна сила за опасността от смърт сред широка популация пациенти със СН и голям диапазон от стойности на BNP,“ коментира Fonarow. Нивата на BNP са предиктори и за други клинични крайни резултати като необходимост от механична вентилация, продължителност на болничния престой и на престоя в отделение за интензивни грижи. Резултатът от измерването на BNP може да се получи в рамките на 15 минути до няколко часа и може да се използва за скриниране на пациентите и идентифициране на групата, която се нуждае от по-интензивно лечение и наблюдение. *в статистиката квартили означава вероятности кратни на една четвърт Използван източник: 1.Fonarow G., Peacock W., Phillips C. et al. for the ADHERE Scientific Advisory Committee and Investigators. Admission B-Type Natriuretic Peptide Levels and In-Hospital Mortality in Acute Decompensated Heart Failure. J Am Coll Cardiol 2007, 49: 1943-1950 http://content.onlinejacc.org