Използването на BNP за направляване на терапията подобрява резултатите при хронична СН01/06/2007
Клиницистите предписват на пациентите с хронична сърдечна недостатъчност (СН) по-високи дози АСЕ инхибитори и бета-блокери, когато имат за цел да постигнат плазмени нива на BNP под 100 pg/ml, в сравнение с направляването на терапията въз основа само на клиничните прояви и симптоми на заболяването, показаха резултатите от проучването STARS-BNP (Systolic Heart Failure Treatment Supported by BNP), публикувани през април в Journal of the American College of Cardiology (1). BNP-направляваната стратегия, в сравнение с традиционната клинична преценка на ефективността на терапията, е била свързана със значимо намаляване на първичния краен комбиниран показател – смърт или болнично лечение, причинени от СН (24% спрямо 52%, p<0.001 за средно 15-месечно проследяване). Прогнозата при хронична СН остава лоша, дори когато болните са лекувани в специализирани отделения. Досега не беше даден отговор на въпроса дали постигането на по-ниско ниво на BNP, посредством фармакотерапия, механични устройства или хирургична интервенция, може да води до по-добри крайни резултати при тази популация пациенти. В проучването STARS-BNP са участвали 220 души със СН функционален клас II до III по NYHA (New York Heart Association) и фракция на изтласкване на лява камера (ЛКФИ)<45%, лекувани амбулаторно с ACE инхибитори, бета-блокери и диуретици от специалист-кардиолог, като са били рандомизирани да получават оптимална терапия в съотвествие с настоящите клинични стандарти за поведение при това заболяване (клинична група) или група, при която допълнителна цел е била да се постигне ниво на BNP <100 pg/ml (BNP група). През първите три месеца след рандомизацията им, участниците са били наблюдавани всеки месец, а след това на тримесечни интервали. Двете групи (по 110 души във всяка) са имали сходни изходни клинични и биологични характеристики, като ЛКФИ е била малко по-ниска в BNP групата отколкото в клиничната група (29.9 ± 7.7% спрямо 31.8 ± 8.4%, p=0.05). В края на първото тримесечие, всичките видове лекарства са били по-често променяни в BNP групата (134 пъти спрямо 66 пъти в клиничната група, р<0.05). В BNP групата, дозите на ACE инхибиторите и бета-блокерите са били значимо по-високи (p<0.05), докато средното увеличаване на дозата на furosemide е било сходно в двете групи. Около 40% от промените и в двете група са били в дозите на диуретиците. Средното изходно ниво на BNP е било 352 pg/ml, като след три месеца е достигнало средна стойност 284 pg/ml (p=0.03), като делът на пациентите, достигнали прицелната стойност, се е увеличил от 16% на 33% (p=0.04). При оптимално лекувани пациенти с ХСН, BNP-направляваната стратегия намалява риска за свързана с ХСН смърт или болничен престой поради ХСН, като тези резултати са постигнати главно чрез увеличаване на дозите на ACE инхибиторите бета-блокерите, е основният извод на френските изследователи. STARS-BNP е първото от поредица проучвания, които ще оценят дали използването на BNP за направляване на терапията може да бъде ефективна и приложима в практиката стратегия. Намиращи се в ход сходни проучвания са ESCAPE, TIME-CHF, RABBIT и BATTLESCARRED. Дали BNP-направляваната терапия може да предлага допълнителни значими предимства пред клиничната преценка трябва да бъде потвърдено от по-голямо клинично проучване. Не е известно доколко резултатите от STARS-BNP могат да са валидни за по-голяма и по-разнородна популация пациенти, и особено при случаи, при които се използват механични устройства. Предварителните (все още непубликувани) резултати от пилотното проучване STARBRITE, представени на миналогодишните научни сесии на Американската сърдечна асоциация, не показаха сигнификантна разлика в честотата на хоспитализациите поради остра декомпенсация между клиничната и BNP групата при тримесечното им сравнително проследяване. В това проучване участваха пациенти с напреднала СН функционален клас III-IV и ЛКФИ <35% (2). Използвани източници: 1. Jourdain P., Jondeau G., Funck F. et al. Plasma brain natriuretic peptide-guided therapy to improve outcome in heart failure: The STARS-BNP multicenter study. J Am Coll Cardiol 2007, 49: 1733-39 2. Shah M., Califf R., Nohria A. et al. STARBRITE: A randomized pilot trial of BNP-guided therapy in patients with advanced heart failure. American Heart Association Scientific Sessions 2006; November 13, 2007; Chicago, IL. Abstract 2554