Интензивното лечение с аtorvastatin преди ангиопластика може да подобри резулатите при ОКС01/06/2007
Премедикацията с високи дози аtorvastatin подобрява крайните резултати при пациенти с остри коронарни синдроми (ОКС), подложени на ранна инвазивна стратегия, главно поради намаляване на перипроцедурния миокарден инфаркт, показаха резултатите от проучването ARMYDA-ACS (Atorvastatin for Reduction of MYocardial Damage during Angioplasty - Acute Coronary Syndromes), представени на 56-ите научни сесии на Американската колегия по кардиология (ACC 2007) през март и публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). При участниците в ARMYDA-ACS са били изследвани биомаркерите за мионекроза непосредствено преди PCI и на 8 и 24 час след процедурата. Clopidogrel е приложен в натоварваща доза 600 mg най-малко три часа преди PCI и 75 mg/ден постпроцедурно за най-малко шест месеца заедно с Aspirin 100 mg/ден. 40% от пациентите са имали многоклонова болест, като при 25% е проведена многоклонова интервенция. Инхибитори на glycoprotein IIb/IIIa са прилагани при 24%. При половината от случаите е извършена реваскуларизация на лява предна десцендираща (LAD) коронарна артерия. Средното време до диагностичната ангиография е 23 часа след появата на ангинозната симптоматика. Елевации на постпроцедурните нива на креатин-киназа (CK)-MB и тропонин-1, като биомаркери за миокардно увреждане, са регистрирани при по-малко пациенти в групата на atorvastatin (7% спрямо 27%, p=0.001 и съответно 41% спрямо 58%, p=0.039). Липсва смъртен случай до 30 ден и в двете групи, но при контролите на плацебо е проведена една непланова реваскуларизация. Прилагането на натоварваща доза atorvastatin преди провеждането на PCI намалява миокардното увреждане при пациенти с ОКС. Въпреки това, оптималното време за препроцедурното натоварване е неизвестно, както и влиянието от отлагането на PCI, за да се проведе подобно лечение при популация с ОКС. В настоящото проучване натоварващата доза 80 mg atorvastatin е прилагана 12 часа преди провеждането на PCI, която е извършена средно 23 часа след изявата на симптоматиката (в рамките на 48 часа при всички участници), но в клиничната практика, при тази нестабилна популация пациенти, често времето до реваскуларизация е по-кратко. Механизмът за намаляване на миокардното увреждане в групата на аторвастатин е неустановен, но авторите на ARMYDA-ACS предполагат, че ключова роля играят допълнителните и независими от липидопонижаващото действие плейотропни ефекти на статина (микроваскуларни, антитромботични и антиинфламаторни). Относително по-малкото повишаване на CRP след процедурата в групата, получавала инхибитора на хидрокси-метил-глутарил-коензим А (HMG-CoA) редуктазата, е убедителен аргумент в подкрепа на това твърдение. В проучването са участвали 171 пациенти (на средна възраст 66 години, 21% са жени) с ОКС (нестабилна стенокардия и остър МИ без елевация на ST-сегмента), при които е проведена ранна коронарна ангиография в рамките на 48 часа след появата на ангинозните симптоми*. Резултатите от ARMYDA-ACS не трябва да се естраполират за пациенти с МИ със ST-елевация (STEMI). ARMYDA-ACS Методика: рандомизирано, двойно-сляпо проучване за премедикация с аtorvastatin (80 mg 12 часа преди перкутанна коронарна интервенция (PCI) и 40 mg около два часа преди PCI, n=86) или плацебо (контролна група, n=85) при пациенти с ОКС, подложени на PCI. След реваскуларизационната процедура всички участници са получавали терапия с аtorvastatin 40 mg/ден. Първичен краен критерий за оценка са големите нежелани сърдечни събития (ГНСС, дефинирани като смърт, миокарден инфаркт - МИ, непланова реваскуларизация) до 30 ден след началния инцидент Резултати: - Нестабилна стенокардия е диагностицирана при 64% от пациентите и MИ без ST-елевация при 36% - Средното време до ангиографията е около 23 часа - 80% по-ниска честота на първичен краен резултат (смърт, MИ или спешна реваскуларизация) до 30 ден след ранната инвазивна стратегия в групата на премедикация с аtorvastatin (5% спрямо 17%, p=0.01), главно поради намален перипроцедурен МИ (5% спрямо 15%, p=0.04) – виж графиките - В групата на аtorvastatin е регистрирано по-малко процентно повишаване на нивата на С-реактивния протеин (CRP) при сравняване на пре- и постпроцедурните стойности (64% спрямо 147%, р=0.01) Изводи: - При пациенти с ОКС, при които се провежда PCI, премедикацията с аtorvastatin 80 mg води до намаляване на честотата на ГНСС до 30 ден в сравнение с плацебо, главно поради редуциране на перипроцедурния МИ - Резулатите са сходни с оригиналното проучване ARMYDA (Atorvastatin for Reduction of MYocardial Damage during Angioplasty), което установи намаляване на перипроцедурния МИ с 81%, в сравнение с плацебо, след 7-дневна премедикация с аторвастатин 40 mg/ден при пациенти със стабилна стенокардия, подложени на елективна (планова) PCI *До момента при пациентите с ОКС се назначаваше терапия с висока доза статин по време на дехоспитализацията им на базата на резултатите от проучването PROVE-IT-TIMI 22. Данните от ARMYDA-ACS показаха, че лечение с натоварваща доза статин трябва да се започва при пациенти с нестабилна ангина или МИ без ST-елевация (NSTEMI), подлагани на ранна инвазивна стратегия, още преди провеждането на PCI. Използван източник: 1.Patti G., Pasceri V., Colonna G. et al. Atorvastatin pretreatment improves outcomes in patients with acute coronary syndromes undergoing early percutaneous coronary intervention: results of the ARMYDA-ACS randomized trial. J Am Coll Cardiol 2007; 49:1272-8 http://content.onlinejacc.org