Zofenopril е ефективен при NSTEMI на предната стена01/11/2006

Ранното въвеждане на АСЕ инхибитора zofenopril (Zofen на Berlin-Chemie) има благоприятен ефект при пациенти с миокарден инфаркт на предната стена без ST-елевация (NSTEMI), показаха резултатите от проучване, публикувани в American Heart Journal (2006, 152: 470-477 http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymhj).

До момента липсваха данни за ефикасността на АСЕ инхибитор, приложен през първите 24 часа от появата на гръдната болка при пациенти с NSTEMI, без извършена тромболитична терапия или реперфузия.

В проучването Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation Study (SMILE) са участвали 526 души с преден NSTEMI, които са били рандомизирани да получават zofenopril (начална доза 7.5 mg до максимална доза 30 mg при систолно налягане над 100 mmHg) или плацебо за шест седмици.

Лечението с АСЕ инхибитора е било свързано със значимо намаление на честотата на комбинирания краен показател от смърт и застойна сърдечна недостатъчност (СН) след шест седмици в сравнение с плацебо (3.6% срещу съответно 10.3%, редукция на относителния риск с 65%).

Регистрирано е и значимо намаление на честотата на тежката застойна СН в групата на zofenopril на шеста седмица (0.4% срещу 4.0%, редукция с 85%), както и на смъртността в края на първата година след инцидента (7.9% срещу 15.8%, редукция с 43%).

„Резултатите от post-hoc анализа на проучването SMILE силно подкрепят приложението на zofenopril като първа линия терапия в ранната фаза на NSTEMI на предната стена“, е заключението на Borghi и сътр.