Сравнително проучване на ефективността на vardenafil и sildenafil01/11/2006

Инхибиторите на фосфодиестераза 5 (PDE-5) се превърнаха в средство на избор за лечение на еректилната дисфункция (ЕД). Viagra имаше огромен успех и се превърна в синоним на потентност. По-късно се появи и vardenafil (Levitra).

От предклиничните данни се знаеше, че vardenafil има по-висока специфичност за PDE-5 и по-мощен инхибиращ ефект върху ензима в сравнение със sildenafil. Не беше ясно обаче, доколко тези разлики могат да имат клинично значение.

Липсваха убедителни данни от сравнителни проучвания, а проведените изследвания не отговаряха напълно на изискванията на медицината на доказателствата. Когато показателят за сравнение има субективен характер, каквато е ЕД, обикновено се използват въпросници за впечатленията на пациентите от действието и страничните ефекти на всеки медикамент, като на тази основа се правят изводи за предпочитанието към единия или другия медикамент.

Наскоро приключи едно от най-големите интервенционални проучвания в областта на ЕД – CONFIRMED (COmparing vardeNafil and sildenaFil In the tReatment of Men with Erectile Dysfunction and risk factors for cardiovascular disease – сравняване на vardenafil и sildenafil в лечението на мъже с еректилна дисфункция и рискови фактори за сърдечносъдово заболяване). Резултатите от него бяха представени през септември на конгреса на International Society of Sexual Medicine (ISSM) в Кайро, Египет и бяха публикувани в Journal of Sexual Medicine (http://jsm.issir.org).

Както показва името, целта на CONFIRMED беше да се сравни ефектът (ефикасност и сигурност) на двата медикамента при пациенти със сърдечносъдов риск. Изборът на такава популация не е случаен. Известно е, че поради сходните съдови патогенетични механизми, ЕД много често съпровожда тази патология или е дори предиктор на сърдечносъдовите заболявания (1). Такива пациенти с повишен съдов риск са на практика най-честите кандидати за PDE-5 инхибитори.

Дизайн на проучването

Проучването е рандомизирано, двойно сляпо, кръстосано и има следния дизайн

Пациентите са над 18 години, с ЕД и придружаващи захарен диабет и/или артериална хипертония и/или хиперлипидемия. Включвани са били и хора, които по-рано са използвали някой от двата тествани препарата.

Критерии за оценка:

– първичният е бил общото предпочитание на пациента

– вторичните са били: Отговор на въпроса за обща оценка (Global Assessment Question – GAQ); Общо предпочитание по отношение на безопасността; Отговорите на въпросите в домена за ЕД и IIEF (International Index of Erectile Function); Записите в дневника на пациента (Sexual Encounter Profile – SEP2 и SEP3); Предпочитание по отношение на ригидността; Удовлетворение от лечението (Treatment Satisfaction Scores – TSS)

За обективизиране на ЕД e използван широко прилаганият и валидиран International Index of Erectile Function – IIEF (2). Неговият домен за еректилна функция включва въпросите 1-5 и 15:

1.През последните 4 седмици колко често сте успявали да получите ерекция по време на сексуална активност?

2.През последните 4 седмици колко често при получаване на ерекция тя е била достатъчно твърда, за да можете да въведете члена си (пенетрация)?

3.През последните 4 седмици колко често при сексуален контакт сте бил в състояние да осъществите пенетрация?

4.През последните 4 седмици колко често след пенетрацията сте бил в състояние да поддържате ерекцията си?

5.През последните 4 седмици колко често сте бил състояние да поддържате ерекцията си до завършване на половия контакт?

15.През последните 4 седмици как оценявате своята увереност, че можете да поддържате достатъчно добра ерекция?

На отговор се дават от 1 до 5 точки. В проучването се анализират и другите домени на IIEF (Табл. 1). Освен IIEF, са използвани и въпросите от Sexual Encounter Profile (SEP): „Бяхте ли в състояние на въведете пениса си във влагалището на партньорката си?“ (SEP2) и „Беше ли ерекцията Ви достатъчно продължителна, за успешен полов акт?“ (SEP3).

Прилагането на стандартните и станали нарицателни за двата медикамента комерсиални таблетки в студията е недопустимо. Външният вид на таблетките е бил „уеднаквен“, като те са били капсулирани. В проучването се сравняват максималните препоръчвани засега дози vardenafil 20 mg със sildenafil 100 mg.

Демография: средните възраст и тегло на пациентите са били 57.9 г. и 90.3 кг. От Кавказката раса са били 71% (участниците са били от Европа и САЩ). Семейни са били 85%.

От започналите студията 1057 души са я завършили 943 (89%). Прекратили са участието си преждевременно поради: странични ефекти – 2%; отказ от даденото информирано съгласие – 3%; загуба на наблюдението – 2%; незадоволителен комплаянс – 2%.

Резултати

По отношение на първичния критерий – общо предпочитание на медикамент – резултатите са представени на фигура 2. От всички участници 38.9% са предпочели vardenafil, 34.5% – sildenafil, a 26.6% не са имали определено становище. От еднозначно отговорилите, 53% са предпочели vardenafil и 47% – sildenafil.

Повишението на IIEF е било сигнификантно по-голямо при лекуваните с vardenafil.

Установява се достоверно по-висока степен на вагинална пенетрация, както и стабилност и продължителност на ерекцията с vardenafil.

В дневниците на пациентите се дават отговори и на редица други въпроси. Достоверно по-голяма е удовлетвореността от твърдостта на ерекцията и сексуалното изживяване като цяло при приложение на vardenafil.

Мъжете, без значение на използваната последователност на медикаментите в студията, отдават предпочитание на vardenafil и са склонни да приемат неговите странични ефекти по-леко в сравнение с тези на sildenafil, макар че като цяло и двата медикамента се толерират много добре.

В TSS се включват някои допълнителни аспекти, формиращи общото впечатление на пациента от неговото лечение: време и лекота на достигане на ерекцията, продължителност и твърдост на ерекцията, спонтанност, увереност в започването и завършването на акта и в действието на медикамента, продължителност на ефекта. При повечето показатели се установява сигнификантно по-благоприятен ефект на vardenafil.

Извод

Това е първото клинично изследване, отговарящо на всички изисквания за сравнително проучване на медикаменти за лечение на ЕД (3). То показа статистически по-благоприятен ефект на vardenafil в сравнение със sildenafil по отношение на:

– SEP2

– SEP3

– Домена за еректилна функция на IIEF

– Домена за удовлетвореност от половия акт на IIEF

– Домена за обща удовлетвореност на IIEF

Използвани източници:

1.Montorsi P., Montorsi F., Schulman C. Is erectile dysfunction the „tip of the iceberg“ of a systemic vascular disorder? Eur Urol. 2003 Sep;44(3):352-4

2.Rosen R., Riley А., Wagner G. et al. The international index of erectile function (IIEF): а multidimensional scale for assessment of erectile function. Urology 1997;49:822-830

3.Mulhall J., Montorsi F. Evaluating preference trials of oral phosphodiesterase 5 inhibitors for erectile dysfunction. Eur Urol. 2006 Jan; 49(1):30-7 http://www.uroweb.org/index.php?structure_id=106