Ресинхронизираща терапия при сърдечна недостатъчност NYHA клас II?01/11/2006

Сърдечната ресинхронизираща терапия (RT)*, която понастоящем се препоръчва при пациенти със сърдечна недостатъчност функционален клас по NYHA III-IV, може да бъде от полза и при пациенти със СН функционален клас II и левокамерна систолна дисфункция, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през юли в American Journal of Cardiology (1).

Проследяването за шест месеца на 50 болни със СН клас II са показали, че ресинхронизиращата терапия води до значимо подобрение на функционалния клас, електрокардиографските и ехокардиографските параметри, както и на качеството на живот.

Увеличаването на фракцията на изтласкване на лява камера (ЛКФИ) и обратното развитие на камерното ремоделиране са били сходни на резултатите, постигнати от RT при пациенти със СН клас III-IV (контролна група от 50 души). Всичките участници са имали ЛКФИ 35% и QRS комплекс >120 ms.

Според авторите на проучването (Bleeker и сътр. от Leiden University в Холандия), RT при пациенти със СН клас II, дължаща се на исхемична или на неисхемична кардиомиопатия, може да профилактира прогресирането на симптомите на сърдечна недостатъчност, като ефектите по отношение на ресинхронизацията на ЛК, подобряването на ЛКФИ и обратното развитие на ЛК ремоделиране са сходни с тези при болните със СН ФК III-IV.

Тежестта на изходната десинхронизация на ЛК (определена с цветен тъканен Doppler) не се е различавала значимо между пациентите в двете групи (83±49 спрямо 96±51 ms, p=NS).

При болните с NYHA клас II ресинхронизиращата терапия е довела до значимо подобряване на ЛКФИ (от 25±7% на 33±10%, p<0.001) и до намаляване на крайния систолен обем на ЛК (от 168±55 на 132±51 ml, p<0.001), като само 8% от лекуваните са прогресирали до СН ФК III.

*RT e форма на сърдечна стимулация, която е показана за лечение на СН при пациенти с ЛКФИ 35%, синусов ритъм, симптоми на ФК III-IV по NYHA, въпреки оптималната медикаментозна терапия, и ширина на QRS комплекса >120 ms (препоръка клас I, степен на доказателственост А)

Използван източник:

1.Bleeker G., Schalij M., Holman E. et al. Cardiac resynchronization therapy in patients with systolic left ventricular dysfunction and symptoms of mild heart failure secondary to ischemic or nonischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol 2006; 98:230-235 http://www.ajconline.org