Проучването CAFE обяснява по-добрия кардиопротективен ефект на амлодипин01/11/2006

Eдин от основните въпроси на съвременната хипертензиология е дали различните медикаменти имат еднакъв кардиопротективен ефект при постигнати еднакви стойности на артериалното налягане.

Досега наличните данни дават основание да се приеме, че някои по-стари лекарства имат по-слабо изразен кардиопротективен ефект в сравнение с по-новите генерации медикаменти. Така например, в проучването LIFE – при еднакви стойности на артериалното налягане – лечението с ангиотензин рецепторен блокер има по-изразен протективен ефект в сравнение с атенолол. Този факт се обяснява основно с различния метаболитен профил на двата медикамента.

Резултатите от проучването CAFE (Conduit Artery Functional Endpoint) дават алтернативно обяснение за по-добрия кардиопротективен ефект на амлодипин*-базираното антихипертензивно лечение в сравнение с режима бета-блокер ± диуретик.

Тези нови данни се базират на различния ефект на двата режима върху централното артериално налягане. Централното АН е налягането, измерено в аортата, което определя степента на стреса и увреждане на сърцето и на централните съдове. Периферното АН, измерено на артерия брахиалис, е добър предиктор на риска за развитие на сърдечносъдови инциденти. То се използва във всички антихипертензивни проучвания за оценка на медикаментозния ефект върху артериалното налягане и свързания с него сърдечносъдов риск.

Различните класове антихипертензивни медикаменти обаче оказват действието си по различни механизми и следователно могат да имат различни ефекти върху централното артериално налягане.

Цел на проучването CAFE бе да установи клиничното значение на тези разлики. В него за първи път проспективно се използва неинвазивен метод, наречен апланационна тонометрия (applanation tonometry), при която, на базата на периферното (радиално) артериално налягане, се калкулира централното артериално налягане.

Анализът на пулсовата вълна дава допълнителна информация за хемодинамичните характеристики на големите съдове и на ефекта на антихипертензивните медикаменти върху биомеханиката на големите съдове.

CAFE е подпроучване на голямото изследване ASCOT-BPLA (Anglo Scandinavian Outcomes Trail-Blood Pressure Lowering Arm), в което са рандомизирани повече от 19000 пациенти на терапия с амлодипин (± периндоприл) или атенолол (± бендрофлуметиазид, тиазиден диуретик). Участниците в ASCOT са хипертоници на средна възраст 63 години с повишен сърдечносъдов риск. Резултатите от ASCOT доказаха по-добрата ефективност на амлодипин-базирания режим по отношение на понижението на сърдечносъдовата и на общата заболеваемост, както и на смъртност в сравнение с атенолол-базирания режим.

В подпроучването CAFE са подбрани пациенти, достигнали целевите стойности на брахиалното артериално налягане, рандомизирани към същите терапевтични режими – амлодипин (± периндоприл) или атенолол (± бендрофлуметиазид).

Резултатът от CAFE показва, че при практически еднакви стойности на артериалното налягане, измерени с класическия брахиален метод, стойностите на централното артериално налягане се различават значително в двете изследвани групи, като лечението с амлодипин сигнификатно намалява централното систолно и пулсово налягане.

При еднакви стойности на брахиалното артериално налягане, намалението на централното систолно артериално налягане, както и промените в пулсовото налягане, са значително по-благоприятни в групата, лекувана с амлодипин в сравнение с атенолол. При направения анализ на честотата на сърдечносъдовите инциденти тези хемодинамични промени се трансформират в по-малко усложнения, включително и новопоявила се бъбречна дисфункция.

В заключение може да се каже, че систолното артериално налягане не е константна величина по хода на артериалната система и брахиалното артериално налягане не винаги отразява клинично важни промени, настъпили в резултат от отразените вълни в централното систолно кръвно налягане.

Досега, като основен недостатък на бета-блокерите и диуретиците се изтъкваше техният неблагоприятен метаболитен профил. Резултатите от CAFE предлагат алтернативно обяснение, базирано на промени в биомеханиката на съдовете и посочват предимствата на дългодействащия дихидропиридинов калциев антагонист амлодипин върху свойствата на артериалната стена, респективно протекцията на таргетните органи.

Резултатите от CAFE, както и тези от ASCOT, ще доведат до промени в терапевтичните препоръки не само поради доказването на качествата на амлодипин, но и поради изясняване на някои нови възможности за предсказване на органопротективните ефекти на медикаментите.

Доц. д-р Асен ГУДЕВ

* amlodipine besylate (Norvasc на фирма Pfizer)

Използван източник:

1. The CAFE Investigators, for the ASCOT Investigators, CAFE Steering Committee and Writing Committee: Williams B., Lacy P., Thom S. et al. Differential impact of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and clinical outcomes: Principal results of the Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) Study. Circulation 2006; 113: DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.595496. Available at: http://circ.ahajournals.org