Omacor намалява риска за руптуриране на атеросклеротичните плаки и развитието на тромбоза01/11/2006

Приемът на Omacor води до стабилизиране на напреднали атеросклеротични плаки чрез намаляване на възпалението в тях, показаха резултатите от проучването OCEAN (Omacor Carotid EndArterectomy iNtervention study), представени на Международния симпозиум за атеросклерозата, проведен в Рим (1).

Механизмът, чрез които Omacor оказва своя сърдечносъдов протективен ефект е чрез навлизането и натрупването на омега-3 полиненаситени мастни киселини (omega-3, n-3 PUFAs) в атеросклеротичните плаки, което води до редуциране на броя на пенестите клетки, макрофагите (CD68+) и Т клетките (CD3+) в плаките като по-този начин се намалява риска за тяхното руптуриране и развитието на тромбоза.

Резултатите от проучването показват значима редукция на експресията на инфламаторни цитокини, интерлевкин-6 (IL-6), интрацелуларни адхезионни молекули (ICAM-1) и матриксни металопротеинази (matrix metalloproteinases – MMPs), за които се смята, че са една от причините за нестабилността на плаките.

В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване OCEAN са участвали 121 пациенти, на които е предстояла каротидна ендартеректомия, на средна възраст 75 години (65% мъже), разделени в две групи – контроли на плацебо и приемащи omega-3 PUFAs 2 g дневно (2 капсули Omacor) в период от 40 до 50 дни преди оперативната интервенция. Всяка капсула от 1 g Omacor съдържа 90% етилови естери на omega-3 мастни киселини, включително ейкозапентаенова – EPA (46%) и докозахексаенова – DHA (38%).

Изходните липидни показатели (серумни нива на триглицериди, общ холестерол и LDL-холестерол) са били сходни в двете групи, както и прилагането на медикаментозно лечение, включително със статини. Не е имало значима разлика между серумните нива на С-реактивния протеин. Повечето пациенти са били с наднормено тегло, с артериална хипертония, настоящи или бивши пушачи.

След ендартеректомията, каротидните плаки са били изследвани морфологично (дебелина на фиброзната шапка, размер на липидния товар, наличието на хеморагии), хистологично (клетъчна инфилтрация чрез имунохистохимия), както и степен на експресия на инфламаторните маркери (полимеразна верижна реакция в реално време – RT-PCR).

В плаките на лекуваните с Omacor болни е било установено значимо намаление на пенестите клетки (p=0.039) в сравнение с контролите. Повечето и от останалите крайни показатели на проследяване също са били редуцирани, въпреки че разликата е била недостоверна в сравнение с плацебо.

Регистрирана е била силно значима обратна корелация между количеството на натрупана в плаката ЕРА и степента на възпаление, нестабилност и Т-клетъчна инфилтрация. Комбинацията ЕРА плюс DHA също показала силно сигнификантна обратна корелация с възпалението, нестабилността, Т-клетъчната и тенденция към обратна корелация с макрофагеалната инфилтрация.

Експресията на mRNA на три от матриксните металопротеинази, които се свързват с нестабилност на плаката – MMP-9, 7 и 12, е била понижена значимо в каротидните плаки на терапевтичната група (MMP-9 с 40%, p=0.005 в сравнение с контролите на плацебо). Не е имало разлика в експресията на останалите четири MMP (-1,-3 и -8).

Експресията в плазмата на ICAM-1 е била значимо по-ниска в групата на Omacor (p=0.014). ICAM-1 се свързват с прогресирането на атеросклерозата и намаляването на тяхната експресия води до понижаване на броя на макрофагите. Проинфламаторният цитокин IL-6 също бил намален в сравнение с получавалите плацебо (p=0.039).

Резултатите от OCEAN показват, че повишеният внос на omega-3 PUFAs води до тяхното инкорпориране (специално на EPA) в плаките, което резултира в намаляване на броя на макрофагите и пенестите клетки, както и на експресията на проинфламаторни маркери, ICAM-1, IL-6 и селектирани MMP.

Колкото повече EPA има в една плака, толкова тя е по-малко възпалена и по-стабилна, смятат авторите на това проучване.

Д-р Камелия ПАВЛОВА

Допълнителна информация:

Павлова К. Омега-3 мастни киселини – защо и кога са необходими? MD 2006, бр.7/септември http://mdb.protos.bg

http://www.solvay-omacor.com

Използван източник:

1. Cawood A., Ding R., Napper F. et al. Long chain omega-3 fatty acids enter advanced atherosclerotic plaques and are associated with decreased inflammation and decreased inflammatory gene expression. 2006 International Symposium on Atherosclerosis; June 18-22, 2006; Rome, Italy http://www.isa2006.org