Нов поглед върху лечението на артериалната хипертония – значението на проучването ASCOT01/11/2006
Prestarium (perindopril), в комбинация с amlodipine, намалява значимо сърдечносъдовата смъртност, честотата на инсулта, коронарните инциденти и честотата на новооткрития диабет, показаха окончателните резултати от проучването ASCOT*, представени на конгреса на Европейското кардиологично дружество през септември 2005 г. в Стокхолм. ASCOT включва 19 257 пациенти с артериална хипертония с три или повече сърдечносъдови рискови фактори, но без сърдечносъдови усложнения. Пациентите са били със средна възраст 63 години, нелекувани до момента, с артериално налягане 160/100 mm Hg или лекувани с 1 или повече медикамента, но недобре контролирани, т.е. с артериално налягане 140/90 mm Hg. Целта на лечението е да сравни ефекта на конвенционалната антихипертензивна терапия - бета-блокер/диуретик спрямо по-съвременно лечение – блокер на калциевите канали amlodipine и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим Prestarium 4 до 8 mg върху понижението на смъртността и сърдечносъдовите инциденти. Първичната крайна цел е била намаление на честотата на нефаталния миокарден инфаркт (МИ) и на фаталната коронарна болест на сърцето (КБС). В ASCOT пациентите са били рандомизирани да получават amlodipine с добавяне на Prestarium 4 до 8 mg или atenolol с добавяне на bendroflumethiazide. В края на проучването само 14.3% са получавали монотерапия с amlodipine и 8.6% - монотерапия с atenolol. 80% от лекуваните с amlodipine са получавали също и Prestarium 4 до 8 mg. В групата на amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg има сигнификантно понижение на: - сърдечносъдовата смъртност с 24% - честотата на инсулта с 23% - коронарните инциденти с 16% - честотата на новооткрития диабет с 30% Разликите в степента на понижение на АН предлагат възможно обяснение за разликата по отношение на сърдечносъдовите крайни показатели. Проучването ASCOT показа, че в групата на amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg, понижението на артериалното налягане е по-ефективно отколкото в групата на бета-блокер и диуретик при средна разлика за систолното налягане 2.7 mm Hg, а за диастолното – 1.7 mm Hg. Имайки предвид предишни рандомизирани проучвания при артериална хипертония, очакваното намаление на честотата на коронарните инциденти и инсултите е съответно 8% и 11%. Резултатите от ASCOT обаче отчитат много по-голяма полза, тъй като получените в него понижения са съответно 16% и 23%. Следователно, разликата в понижението на артериалното налягане не може самостоятелно да обясни горните резултати получени в ASCOT. Очевидно, ползите в групата на пациентите, получаващи amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg, надхвърлят самостоятелното понижение на АН. Трябва да се отбележи, че за Prestarium вече беше доказано и в проучването EUROPA** значимо понижение с 20% на сърдечносъдовата смърт, МИ и сърдечния арест при пациенти с коронарна болест на сърцето в рамките на пет години. Допълнителните анализи на проучването EUROPA показаха, че благоприятните ефекти на Prestarium не са зависими от изходните стойности на АН, както и от промените в АН, което подчертава, че неговата ефективност надхвърля очаквания ефект от понижение на АН. Този кардиопротективен ефект би могъл да обясни резултатите от ASCOT. Следователно, има доказателства за ползите на Prestarium 4 до 8 mg при всички пациенти с артериална хипертония - както за тези с АХ и сърдечносъдови усложнения, което бе доказано в EUROPA, така и за тези с АХ без сърдечносъдови усложнения, както беше доказано в ASCOT. Проф. д-р Тихомир ДАСКАЛОВ Кардиологично отделение, НКК - София Проучвания: * ASCOT-BPLA - Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm ** EUROPA – EUropean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease За допълнителна информация: www.prestarium.com/pro/cardiologie/coversyl/coversyl_progress.asp Използвани източници:йю 1. Dahlцf B., Sever P., Poutler N. et al. Prevention of cardiovascular events with an amlodipine ± perindopril strategy compared with an atenolol +/- thiazide strategy. The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005 www.thelancet.com 2. EUROPA Investigators. Reduction of cardiovascular events with perindopril in patients with stable coronary artery disease. The EUROPA Study. Lancet 2003