Нов поглед върху лечението на артериалната хипертония – значението на проучването ASCOT01/11/2006

Prestarium (perindopril), в комбинация с amlodipine, намалява значимо сърдечносъдовата смъртност, честотата на инсулта, коронарните инциденти и честотата на новооткрития диабет, показаха окончателните резултати от проучването ASCOT*, представени на конгреса на Европейското кардиологично дружество през септември 2005 г. в Стокхолм.

ASCOT включва 19 257 пациенти с артериална хипертония с три или повече сърдечносъдови рискови фактори, но без сърдечносъдови усложнения. Пациентите са били със средна възраст 63 години, нелекувани до момента, с артериално налягане 160/100 mm Hg или лекувани с 1 или повече медикамента, но недобре контролирани, т.е. с артериално налягане 140/90 mm Hg.

Целта на лечението е да сравни ефекта на конвенционалната антихипертензивна терапия – бета-блокер/диуретик спрямо по-съвременно лечение – блокер на калциевите канали amlodipine и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим Prestarium 4 до 8 mg върху понижението на смъртността и сърдечносъдовите инциденти.

Първичната крайна цел е била намаление на честотата на нефаталния миокарден инфаркт (МИ) и на фаталната коронарна болест на сърцето (КБС).

В ASCOT пациентите са били рандомизирани да получават amlodipine с добавяне на Prestarium 4 до 8 mg или atenolol с добавяне на bendroflumethiazide. В края на проучването само 14.3% са получавали монотерапия с amlodipine и 8.6% – монотерапия с atenolol. 80% от лекуваните с amlodipine са получавали също и Prestarium 4 до 8 mg.

В групата на amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg има сигнификантно понижение на:

– сърдечносъдовата смъртност с 24%

– честотата на инсулта с 23%

– коронарните инциденти с 16%

– честотата на новооткрития диабет с 30%

Разликите в степента на понижение на АН предлагат възможно обяснение за разликата по отношение на сърдечносъдовите крайни показатели. Проучването ASCOT показа, че в групата на amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg, понижението на артериалното налягане е по-ефективно отколкото в групата на бета-блокер и диуретик при средна разлика за систолното налягане 2.7 mm Hg, а за диастолното – 1.7 mm Hg.

Имайки предвид предишни рандомизирани проучвания при артериална хипертония, очакваното намаление на честотата на коронарните инциденти и инсултите е съответно 8% и 11%. Резултатите от ASCOT обаче отчитат много по-голяма полза, тъй като получените в него понижения са съответно 16% и 23%.

Следователно, разликата в понижението на артериалното налягане не може самостоятелно да обясни горните резултати получени в ASCOT. Очевидно, ползите в групата на пациентите, получаващи amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg, надхвърлят самостоятелното понижение на АН.

Трябва да се отбележи, че за Prestarium вече беше доказано и в проучването EUROPA** значимо понижение с 20% на сърдечносъдовата смърт, МИ и сърдечния арест при пациенти с коронарна болест на сърцето в рамките на пет години.

Допълнителните анализи на проучването EUROPA показаха, че благоприятните ефекти на Prestarium не са зависими от изходните стойности на АН, както и от промените в АН, което подчертава, че неговата ефективност надхвърля очаквания ефект от понижение на АН. Този кардиопротективен ефект би могъл да обясни резултатите от ASCOT.

Следователно, има доказателства за ползите на Prestarium 4 до 8 mg при всички пациенти с артериална хипертония – както за тези с АХ и сърдечносъдови усложнения, което бе доказано в EUROPA, така и за тези с АХ без сърдечносъдови усложнения, както беше доказано в ASCOT.

Проф. д-р Тихомир ДАСКАЛОВ

Кардиологично отделение, НКК – София

Проучвания:

* ASCOT-BPLA – Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm

** EUROPA – EUropean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease

За допълнителна информация:

http://www.prestarium.com/pro/cardiologie/coversyl/coversyl_progress.asp

Използвани източници:йю

1. Dahlцf B., Sever P., Poutler N. et al. Prevention of cardiovascular events with an amlodipine ± perindopril strategy compared with an atenolol +/- thiazide strategy. The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005 http://www.thelancet.com

2. EUROPA Investigators. Reduction of cardiovascular events with perindopril in patients with stable coronary artery disease. The EUROPA Study. Lancet 2003