Добавянето на Niaspan към статин повишава HDL-холестерола и понижава триглицеридите01/11/2006

Нивата на HDL-холестерола могат да бъдат повишени, а тези на LDL-холестерола намалени до прицелните стойности без да е необходимо прилагането на високи дози статини, показват резултатите от проучването COMParative Effects on Lipid Levels of Niaspan and statins versus other lipid therapies (COMPELL), представени на Международен симпозиум по атеросклероза в Рим, Италия и публикувани в списание Atherosclerosis (1, 2).

Комбинираното лечение с ниски дози niacin* с удължено освобождаване (Niaspan) и atorvastatin или rosuvastatin намалява еквивалентно нивата на LDL-С в сравнение с монотерапията с умерена до висока доза rosuvastatin или с прилагането на фиксирана таблетна форма на ezetimibe-simvastatin за период от 12 седмици. Допълнително, приложението на niacin и статин постига значимо по-голямо повишаване на HDL-С и намаляване на триглицеридите.

Целта на проучването (фаза 4) COMPELL е да определи относителната ефикасност на статин, комбиниран с niacin или с ezetimibe, в сравнение със самостоятелното приложение на статин.

Изследването е 12-седмично, отворено, рандомизирано, с паралелни групи, проведено в 32 медицински центъра в САЩ с измерване на липидните показатели в началото, на 8-а и 12-а седмица. Средната възраст на пациентите е 58 години и приблизително една трета са на възраст над 65 години. Повечето от участниците са от европеиден произход и с наднормено тегло (среден индекс на телесна маса 29 kg/m2).

Пациентите (общо 292 души, 50% жени) са рандомизирани на едно от четирите лечения:

– Niaspan 500 mg + atorvastatin 20 mg – дозата на niacin е удвоена на 4 седмица на 1000 mg/ден и на 8 седмица до 2000 mg/ден, докато дозата на atorvastatin е удвоена на 40 mg/ден на 8 седмица

– Niaspan 500 mg + rosuvastatin 10 mg – дозата на niacin е удвоена на 4 седмица на 1000 mg/ден и не е променяна до края на проучването, докато дозата на rosuvastatin е удвоена на 20 mg/day на 8 седмица

– Simvastatin 20 mg и ezetimibe 10 mg – дозата на simvastatin е удвоена на 40 mg/ден на 8 седмица

– Rosuvastatin 10 mg самостоятелно – дозата на rosuvastatin е удвоена на 20 mg/ден на 4 седмица и отново е удвоена на 40 mg/ден на 8 седмица

По отношение на редукцията на LDL-холестерола, няма статистически значима разлика между четирите групи. Прилагането на niacin към терапията със статин увеличава значимо повече HDL в сравнение с комбинацията simvastatin и ezetimibe или с монотерапията с rosuvastatin. Триглицеридите също са понижени по-изразено в групата, получавала статин заедно с niacin.

Данните на 8 седмица показват, че ниската доза niacin, 1000 mg/ден, съчетана с ниска доза atorvastatin (20 mg) или rosuvastatin (10 mg) може да понижава нивата на LDL-С с приблизително 50%, като води също така до значима редукция на нивата на триглицеридите в сравнение със simvastatin+ezetimibe или само rosuvastatin, и също така повишава нивата на HDL-холестерола.

Приблизително 90% пациентите, лекувани със simvastatin+ezetimibe или с rosuvastatin, са завършили своето участие, в сравнение със 75% от получавалите niacin и един от двата статина. Най-честата причина за преустановяване на участието е зачервяването на лицето (основно странично действие на niacin) или поради други кожни реакции.

Сериозни нежелани лекарствени реакции са възникнали при 3-4% от участниците, като тяхната честота е сходна в четирите групи.

Не са били регистрирани случаи на лекарствено-свързана миопатия или на асимптомно повишени нива на креатин киназа (>5 или >10 пъти горната нормална стойност – ULN). При един пациент от лекуваните с rosuvastatin 40 mg/ден е установено обратимо повишение на черноодробните трансаминази (>3 x ULN).

При рандомизираните на niacin е настъпило леко увеличение на нивата на кръвната глюкоза на гладно (+0.2 до +0.3 mmol/l), но без промяна в нивата на хемоглобин A1c на 12 седмица. В COMPELL не са участвали пациенти с установен преди това диабет.

Въпросът е дали комбинираната терапия niacin и статин понижава по-изразено риска за коронарна болест на сърцето в сравнение с монотерапията със статин. Отговорът се очаква от проучването Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low HDL Cholesterol/High Triglyceride and Impact on Global Health Outcomes (AIM-HIGH), което е петгодишно изследване на 3300 пациенти с атерогенна дислипидемия, лекувани със simvastatin самостоятелно или със simvastatin и niacin с удължено освобождаване (Niaspan).

Друго проучване, Heart Protection Study 2 Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events (HPS2-THRIVE), което също се намира в ход, ще сравни дали новата комбинирана таблетка, съдържаща niacin с удължено освобождаване и специфичен блокер на простагландин D2, намалява зачервяването и профилактира сърдечносъдовите инциденти при пациенти с установено съдово заболяване.

*Niacin e най-ефективното лекарствено средство за увеличаване на HDL-холестерола на настоящия етап. В това отношение той превъзхожда не само статините, но и fenofibrate

Използвани източници:

1.Jones P. 2006 International Symposium on Atherosclerosis; June 18-22, 2006; Rome, Italy

2.McKenney JM, Jones PH, Bays HE, et al. Comparative lipid effects of combination therapy with a statin and extended-release niacin versus statin plus ezetimibe versus a statin alone. Atherosclerosis 2006;7(suppl):174. Abstract Tu-W27:4