Clopidogrel намалява смъртността при пациенти със STEMI01/11/2006

Clopidogrel (Plavix на Sanofi-Aventis) получи през септември одобрението на Европейската комисия да се прилага при пациенти с миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) за намаляване на общата смъртност и на комбинираните крайни резултати от реинфаркт, инсулт и смърт. Тази нова индикация бе разрешена през август и от американската FDA.

Препоръчваният режим на clopidogrel за това показание включва възможността за прилагане (със или без тромболитици) на 300 mg натоварваща, последвана от 75 mg/ден поддържаща доза, в комбинация с Aspirin.

Основанието за одобрение се позовава на данните от две клинични проучвания, обхванали над 48 000 пациенти със STEMI, които са били рандомизирани да получават clopidogrel или плацебо, в допълнение на Aspirin и стандартната терапия.

Резултатите от 28-дневното Chinese CLOpidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Study (COMMIT/CCS-2, 46 000 души) показаха, че медикаментът намалява в сравнение с плацебо относителния риск за смърт със 7% (честота на събития 7.5% срещу съответно 8.1%, р=0.03) и относителния риск за реинфаркт, инсулт или смърт с 9% (честота на събития 9.2% срещу съответно 10.1%, р=0.002).

Данните от международното 30-дневно проучване Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion TherapY – Thrombolysis In Myocardial Infarction Study (CLARITY-TIMI 28, 3500 души) също установиха, че добавянето на медикамента към Aspirin и останалата стандартна терапия (включително тромболитици) намалява значимо риска за оклузия на друга артерия, повторен МИ или смърт с 36% на 8-ия ден от хоспитализацията или при изписването на пациентите, в сравнение с Aspirin и стандартната терапия (честота на събития 15% срещу съответно при плацебо 21.7%).

И в двете изследвания честотата на значимо кървене, включително на интракраниални хеморагии, е сходна в двете групи. Сlopidogrel се свързва с 0.4% честотата на интракраниални хеморагии и с 0.05% случаи на тежка неутропения.