Антихипертензивните средства понижават различно пулсовото налягане01/11/2006

Ангиотензин II рецепторните блокери (ARB) и блокерите на калциевите канали (CCB) са най-фективни за понижаване на пулсовото налягане (ПН), а диуретиците постигат най-малък отговор, показват резултатите от проучване, публикувани през октомври в Journal of Human Hypertension (1). Степента на контрол на ПН може да подобрява профилактиката на сърдечносъдовите заболявания при възрастни пациенти с есенциална неусложнена артериална хипертония (АХ) и този ефект на антихипертензивната терапия не трябва да се подценява от клиницистите, подчертават неговите автори.

Между различните видове артериално налягане, ПН е главният сърдечносъдов рисков фактор – данните от проучването Framingham study посочват, че при хората на възраст над 50 години нивото на ПН корелира по-силно с риска за коронарна болест на сърцето отколкото това на систолното или на диастолното АН.

„Нашите данни показват, че антихипертензивните средства, използвани във всекидневната клинична практика, имат различна ефективност да редуцират повишеното ПН, като най-добри резултати се постигат с ARB и CCB, тъй като степента на понижаване на ПН е свързана с по-голяма регресия на левокамерната хипертрофия,“ обобщават д-р Eva Karpanou (Onassis Cardiac Surgery Center, Атина, Гърция) и сътр.

В настоящето ретроспективно проучване са участвали 10 185 пациенти с нелекувана, неусложнена есенциална АХ, на средна възраст 56 години и със САН в седнало положение 140 mmHg и/или ДАН 90 mmHg, които са били проследени за периода 1986-2004 година.

След шест месеца антихипертензивна монотерапия в цялата група са били постигнати нива на САН<140 mmHg и на ДАН<90 mmHg.

Регистрирани са били по-големи средни понижения на ПН с ARB и CCB (-15 mmHg и за двете групи), следвани от ACE инхибиторите (-12 mmHg), алфа и бета блокерите (-10 mmHg и -9 mmHg) и диуртеците (-5 mmHg). Разликите между средната редукция на ПН в четирите групи са значими (p<0.001).

Допълнително, ехокардиографският анализ е показал, че ACE инхибиторите и ARB постигат най-голямо намаление на индекса на левокамерната маса (-13.0%), последвани от CCB (-11.0%), докато алфа и бета блокерите водят до умерена регресия (-7.5% и -7.0%) и диуртеците са най-малко ефективни в това отношение (-2.7%). Разликите между групите са отново значими (p<0.0001).

Степента на редукцията на ПН е била сигнификантно свързана с размера на масата на лявата камера (p<0.001) и тази асоциация е била най-силно изразена в групата на ARB (r=0.42) и по-лека при ACEI (r=0.18).

„Нашето проучване може да се има предвид от клиницистите, когато избират лекарство на ефективно намаление на ПН, тъй като тови води до регресия на левокамерната хипертрофия и на ригидността на артериалната стена при пациентите с артериална хипертония“, смятат авторите.

Това становище отразява съвременните представи, че ПН е по-сигурен маркер за увреждане на прицелните органи при АХ, отколкото традиционните сърдечносъдови рискови фактори.

Използван източник:

1. Karpanou E., Vyssoulis G., Stefanadis C., Cokkinos D. Differential pulse pressure response to various antihypertensive drug families. J Hum Hypertens 2006, 20: 765–771 http://www.nature.com/jhh/journal/v20/n10/index.html