Първична профилактика на исхемичните инсулти01/10/2004
Вазопротекция и невропротекция – оптимистични перспективи Транзиторната исхемична атака е рисков фактор за исхемични инсулти Транзиторната исхемична атака (ТИА)* e епизод на неврологична дисфункция, предизвикана от огнищна мозъчна или ретинална исхемия, с продължителност по-малка от един час и без данни от невроизобразяващите изследвания (компютърна томография на мозъка или магнитно резонансно изобразяване) за изменения в мозъчния паренхим. 1. При ТИА, за разлика от исхемичния инсулт (ИИ), няма данни от невроизобразяващите методи за наличие на мозъчен инфаркт Клинично ТИА се проявява като краткотраен епизод – под един час (обикновено 2-15 минути) - на загуба на огнищни мозъчни функции, обусловен от регионална мозъчна исхемия, със симптоми от лява или дясна каротисна или от вертебробазиларна система. Откриват се когнитивни нарушения, които се характеризират с фронтална екзекутивна дисфункция, дължаща се на промени в бялото и сивото мозъчно вещество, обусловени от исхемията. Най-чести са говорните нарушения (77%), парезите (45.6%), зрителните разстройства (31.4%), диплопиите (22.3%) и парестезиите (10.5%). Исхемичните разстройства на мозъчното кръвообращение от патофизиологична, патоморфологична и клинична гледна точка представляват континуум, който обхваща задълбочаващи се болестни процеси - клинично безсимптомни мозъчни лезии, ТИА и ИИ. Основният диагностичен критерий е времетраенето на огнищните неврологични симптоми. 2. ТИА не се последва от персистиращ неврологичен дефицит, но има склонност да рецидивира 3. ТИА не е доброкачествено заболяване При 10% до 20% от пациентите след първия епизод, през следващите три месеца възниква ИИ. Рискът от ИИ е значително по-голям непосредствено след ТИА - половината от ИИ настъпват през първите 24 до 48 часа след ТИА. Относителният риск от ИИ при ТИА е приблизително толкова голям, колкото е и рискът при артериална хипертония. Първичната профилактика на ИИ при пациенти с ТИА е насочена към лечение на изменяемите рискови фактори като артериална хипертония, лош гликемичен контрол при диабет, хиперлипидемия, хиперхомоцистеинемия, каротисни стенози, предсърдно мъждене и други. От медикаментозните средства: - АСЕ инхибиторите и дихидропиридиновите блокери на калциевите канали от трето поколение имат не само антихипертензивни, но и вазопротективни и антисклеротични ефекти - Статините, които са показани при случаите с исхемична болест на сърцето (ИБС) или „ИБС еквивалент“ (диабет), с или без хиперлипидемия, освен хиполипемично, имат вазопротективно и антиинфламаторно действие - Тромбоцитните антиагреганти - аspirin, clopidogrel, dipyridamole, прилагани самостоятелно или в комбинация, понижават риска от ТИА и ИИ Профилактична невропротекция – средство на избор е Кавинтон Хроничната регионална мозъчна хипоперфузия при пациентите с ТИА е основание за продължителна профилактична невропротекция. За тази цел, средство на избор е Cavinton (vinpocetine), който упражнява директна и индиректна протекция на сивото и на бялото мозъчно вещество от исхемия, повлиява благоприятно хемореологичните нарушения и има антиоксидантни и антиапоптични ефекти. Изводите за клиничната практика - Новото определение на ТИА се налага от съвременните терапевтични принципи в острия период на ИИ – интравенозно лечение с рекомбинантен тъканен плазминоген активатор (rt-PA) до третия час след началото на неврологичните симптоми - За ТИА да се мисли при остро възникване на огнищни неврологични симптоми с продължителност не по-голяма от един час - Тъй като ТИА е склонна да рецидивира, както и да се задълбочава до ИИ, то при пациентите след първия епизод да се прилага комплексна фармакологична терапия за вторична профилактика на ТИА и първична профилактика на ИИ, включително продължителна профилактична невропротекция с Кавинтон - При каротисни стенози, надвишаващи 70% от лумена на артерията, хирургичното лечение (каротисна ендартеректомия) е средство на първи избор за профилактика на исхемичните нарушения на мозъчното кръвообращение Проф. д-р Димитър ХАДЖИЕВ, дмн Симпозиумът на Гедеон Рихтер бе проведен по време на 36-и Международен дунавски симпозиум по неврология и продължително обучение, състоял се през септември в София.Артериалната хипертония – доминантен рисков фактор за исхемичен инсулт, бе темата на доклада на проф. д-р Светла ТОРБОВА който е представен на стр. 37 *Синоними на ТИА: intermittent cerebral ischemia; recurrent cerebrovascular attacks; transient ischemic cerebrovascular attacks; преходно исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение Допълнителен източник: Транзиторна исхемична атака, София 2004, автор проф. д-р Димитър Хаджиев, дмн