Един от пет пациента с диабет тип 2 страда от „тиха“ миокардна исхемия01/04/2004

Скрининг с помощта на Cardiolite помaга за ранната дигностика на безсимптомната ИБС

Неинвазивното изобразяване на миокардната стресова перфузия (MSI) с кит за приготвяне на инжекционен technetium Tc99m Sestamibi (Cardiolite) може да помогне за откриването на ранен стадий на „тиха“ коронарна болест при пациенти с диабет тип 2 (Д2) – високорискова популация за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност поради безсимпомно протичаща миокардна исхемия (без типична гръдна болка).

Представените на 18-ия конгрес на Международната диабетна федерация в Париж, Франция (IDF’2003) данни, могат да послужат за разработването на доказателствено-базирани препоръки за селективен скрининг на тези пациенти с висок сърдечносъдов риск.

Проучването Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD) – първото многоцентрово проспективно изследване за откриване на тиха исхемия (безсимптомна ИБС) – обхвана 1100 пациенти с Д2 на възраст 50-75 години без установена ИБС. Групата е проследена за период от пет години, като на старта при част от пациентите (522 души) е проведено MSI след инжектиране на Cardiolite.

Нарушения в MSI, показващи тиха исхемия, са открити при 22% (113 души) от скринираната с Cardiolite група. От тях, при 73% (83 пациента) е намерен перфузионен дефект, докато при останалите 27% (30 пациента) са наблюдавани други нарушения, най-вече исхемични промени в ЕКГ.

Един от пет пациента с Д2 страда от тиха коронарна болест, като Cardiolite е точен предиктор за остри коронарни синдроми при пациенти с Д2 без известна до този момент ИБС, заключиха авторите на DIAD по време IDF’2003 (Walkers FJ et al. Yale University School of Medicine).

Cardiolite е разработен от фирма Btistol-Myers Squibb Medical Imaging и е лидер в областта на неинвазивното кардиоваскуларно изобразяване. Той е одобрен да се използва за диагностика и локализация на ИБС и суспектен МИ, както и за оценка на вентрикуларната (помпената) функция.

Най-честите странични ефекти, наблюдавани при инжектирането на Cardiolite, са главоболие, гръдна болка/ангина пекторис, ЕКГ промени в ST сегмента, гадене и отклонения във вкуса и обонянието. Cardiolite рядко може да предизвиква тежка остра алергична реакция с ангиоедема и уртикария.

За допълнителна информация, посетете уебсайт: http://www.bmsmi.com