Metformin намалява при мъжете с предиабет тежестта на калциевите отлагания в коронарните артерии01/06/2018

Употребата на метформин за период от около 14 години при мъже с предиабет, но не и при жени със същото метаболитно отклонение, намалява значимо тежестта на калциевите отлагания в коронарните артерии (САС), показаха резултатите от DPP и DPP Outcomes Study (DPPOS) (1).

Наблюдаваният ефект върху САС сочи, че метформин може, поне при мъже с предиабет, да понижи допълнително сърдечносъдовия риск (CAC e маркер за ранна атеросклероза), който обичайно съпровожда нарушенията в глюкозната обмяна.

Важно е да се подчертае, че ползата от метформин, наблюдавана при над 2000 участници със серийни годишни измервания на САС, е независима от прилаганата терапия с антихипертензивни средства и статини, както и от демографски, антропометрични и метаболитни фактори, включително от развитието на ДТ2.

2776 участници в DPP са наблюдавани за субклинична атеросклероза по време на DDPOS (удължена фаза), като част от тях са рандомизирани само на интензивна промяна в стила на живот, а останалите са продължили да приемат метформин.

Средната възраст на мъжете е била 67 години и на жените – 63 години.

По време на DDPOS метформин е прилаган за допълнителен период от 9.6 години в групата, рандомизирана на този вид интервенция по време на DPP, а в подгрупите, рандомизирани първоначално на плацебо или на промяна в начина на живот – за период от съответно 1.7 и 1.3 години. За целия период на проследяване, общо средно 13.7 години, ДТ2 са развили съответно 54%, 59% и 51% във всяка една от трите подгрупи.

Не е установена разлика в тежестта на САС между двете подгрупи участници, рандомизирани първоначално на плацебо или на интервенция за промяна в стила на живот, независимо от пола им.

При мъжете, получавали метформин, тежестта на САС е била значимо по-малка след изключване на влиянието на възрастта – съответно 39.5 Agatston units (AU) спрямо 66.9 AU (p=0.04), като ефектът е бил най-изразен при по-младите участници (от 25 до 44 години) – съответно 3.0 AU спрямо 17.6 AU (p<0.05).

В подгрупата мъже на метформин е бил значимо по-малък и делът на случаите, при които са установени CAC по време на проследяването – съответно 75% спрямо 84% и 85% в подгрупите на плацебо или на промяна в стила на живот (р=0.02 и р<0.05 за двете сравнения).

При жените приемът на метформин не е оказал влияние върху САС, но тази група е била изходно с по-леки калциеви отлагания в коронарните артерии отколкото мъжете, което е затруднило изследователите да докажат значими разлики при сравняване на серийните измервания.

Данни от предходни проучвания показват, че това антидиабетно лекарство понижава при жени, но не и при мъже, нивата на тестостерона. Не е ясно, обаче, дали тази разлика може да оказва влияние върху потенциалните антиатерогенни свойства на метформин.

Използвани източници

1. Goldberg R., Aroda V., Bluemke D. et al. Effect of long-term metformin and lifestyle in the diabetes prevention program and its outcome study on coronary artery calcium. Circulation 2017. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025483