Metformin – фаворит за лечение на диабет тип 201/06/2018

Значително увеличение на употребата на metformin като терапия на първи избор при диабет тип 2 (ДТ2) през последните 10 години, показва анализ на фармацевтичния пазар в САЩ, публикуван в Diabetes Care (1). Изборът на втора линия терапия за същия период от време се е променил.

В анализа са използвани данните от U.S. Centricity Electronic Medical Records на 1 023 340 пациенти с новодиагностициран ДТ2 (на възраст 18-80 години, средно 58 години) с цел да се определят тенденциите в избора на антидиабетни лекарства и да се идентифицират предпочитаните средства за втора и трета линия терапия.

Делът на пациентите, при които метформин е използван като първа линия терапия, се е увеличил от 60% през 2005 на 77% през 2016. Тази тенденция е обяснима, имайки предвид доказаните ползи от използването на това лекарство, неговата достъпност и ниска цена поради наличието на евтини генерични аналози.

За същия период от време, използването на сулфонилурейни производни (СУП) като първа линия терапия се е понижило от 20% на 8%, а употребата на инсулин леко се е увеличила – от 8% на 10%.

Докато през 2005, 11% oт пациентите са използвали тиазолидиндион (TZD) като първа линия терапия, то през 2016 година това е бил незначителен брой случаи – 0.7%.

От групата, получила метформин като средство на първи избор, при 48% е назначавана втора линия терапия при средно ниво на HbA1c 8.4%. При тези случаи, употребата на СУП е спаднала от 60% на 46%, докато предписването на DPP-4 инхибитори (DPP-4i) се е увеличило от 0.4% през 2006 на 20% през 2016. Назначаването на инсулин също се е увеличило – от 7% през 2005 на 17% през 2016 година поради по-масовото навлизане на инсулиновите аналози.

Най-голям брой пациенти са преустановили през първата година терапията си със SGLT2 инхибитори (25%), последвани от TZD (21%), GLP-1 рецепторни агонисти (21%) и DPP-4i (18%).

Над три четвърти (78%) са останали на монотерапия най-малко една година преди да им е било назначено второ антидиабетно средство, но 16% от тях са прeустановили неговия прием. При половината от случаите е било добавено и трето средство.

Високата честота на преустановяване на по-новите антидиабетни средства е изненадваща, особено като се има предвид тяхната активна промоция и в резултат на това – повишената им популярност. Най-вероятното обяснение за това, според авторите на анализа, е високата им цена.

Използван иизточник:

1. Montvida O., Shaw J., Atherton J. et al. Long-term trends in antidiabetes drug usage in the U.S.: Real-world evidence in patients newly diagnosed with type 2 diabetes. Diabetes Care 2017 Nov; dc171414. http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/11/04/dc17-1414.full-text.pdf