Рискови фактори за ДКА сред децата и юношите с диабет тип 101/12/2017

По-висока честота на диабетна кетоацидоза (ДКА) се наблюдава при момичетата, малцинствата и при случаите с лош гликемичен контрол, показаха резултатите от сравнение на данните от три регистъра, обхванали 49 859 пациенти под 18 години с диагностициран захарен диабет тип 1 (ЗДТ1) най-малко една година преди това.

ДКА при децата и юношите със ЗДТ1 е свързана с повишена заболеваемост, смъртност (0.15-0.3%) и високи болнични разходи.

Честотата на ДКА при педиатричната популация със ЗДТ1 варира на регионално, национално и международно ниво от 15 до 70% (средно 30%, но в развитите държави в Западна Европа е ограничена до 6-7%) при първоначалната изява на диабета и от 1 до 15% годишно при случаите с диагностициран преди това диабет.

Авторите на настоящето проучване са анализирали рисковите фактори за ДКА, дефинирана като като най-малко една хоспитализация поради хипергликемия и pH <7.3 през предшестващата година, при голяма група пациенти под 18 години с изявен преди поне една година ЗДТ1 и сходни демографски характеристики, като за целта са използвали данните от националните регистри на Австрия и Германия (n=22 397), Англия и Уелс (n=16 314) и САЩ (n=11 148).

Средно, 36.1% от цялата кохорта участници са били на терапия с инсулинови помпи. Средното ниво на HbА1с е било 8.4+/-1.5%.

Честотата на ДКА е варирала от 5.0% до 7.1%, съответно, като сигнификантно по-висок риск за това остро усложнение на ЗДТ1 е бил установен при момичетата (OR 1.23, 99% CI 1.10-1.37), пациентите от малцинствата (OR 1.27, 99% CI 1.11-1.44) и случаите с HbА1с >/=7.5% (OR 2.54, 99% CI 2.09-3.09 при HbА1с от 7.5 до /=9.0%).

Установени са били някои интересни за клиничната практика различия. Така например, честотата на ДКА е била значимо по-висока при момичетата от 6 до <13-годишна възраст и при девойките от 13 до <18 години. Сходно, при пациентите от малцинствата честотата на ДКА е била по-висока в същите възрастови групи, но не и при по-малките деца (<6 години), независимо от техния пол или етнос.

Сред използващите инсулинови помпи, по-висока честота на ДКА е била наблюдавана при по-малките участници – <6 години и от 6 до <13 години. Обратно, при юношите на възраст от 13 до <18 години употребата на инсулинова помпа е била свързана с по-ниска честота на ДКА.

Данните от това международно сравнително проучване, в което са участвали пет държави, показват висока честота на ДКА при децата със ЗДТ1, както и сходен рисков профил. Тези изводи трябва да се имат предвид при разработването на превантивни програми за намаляване на честотата на ДКА в педиатричните популации.

Използван източник:

1. Maahs D., Hermann J., Naomi Holman N. et al., on behalf of the National Paediatric Diabetes Audit and the Royal College of Paediatrics and Child Health, the DPV Initiative, and the T1D Exchange Clinic Network. Rates of diabetic ketoacidosis: International comparison with 49,859 pediatric patients with type 1 diabetes from England, Wales, the U.S., Austria, and Germany. Rates of diabetic ketoacidosis: International comparison with 49,859 pediatric patients with type 1 diabetes from England, Wales, the U.S., Austria, and Germany. Diabetes Care 2015, dc150780 http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/07/29/dc15-0780.full-text.pdf