Антихолинергичните лекарства повишават риска за деменция при пациентите с диабет01/06/2017

Oxybutynin, solifenacin и tolterodine повишават риска за деменция при пациентите със захарен диабет (ЗД), като oxybutynin е свързан с най-висок риск, показват резултатите от проучване, публикувани в PLoS ONE (1).

Трите антихолинергични средства блокират мускариновите рецептори на ацетилхолина, поради което намаляват спазъма на гладката мускулатура на пикочния мехур и се използват за лечение на свръхактивен пикочен мехур (СПМ). Тъй като в мозъчната тъкан също има мускаринови рецептори, то тяхното блокиране може да води до развитието на неврологични нарушения и повишен риск за деменция.

В проучването са участвали 10 938 пациенти със ЗД, които са взимали oxybutyn, solifenacin или tolterodine за лечение на СПМ през периода януари 2002 – декември 2013, като когнитивните им функции са били сравнени с тези на 564 733 пациенти със ЗД, които не са получавали терапия с тези медикаменти (контролна група).

Анализът на резултатите за период от 6 години е установил, че деменция са развили 3.9% от взималите oxybutynin, 4.3% от тези на solifenacin и 2.2% от получавалите tolterodine в сравнение с 1.2% в контролната група (р<0.001).

Мултивариантният анализ (след отчитане на влиянието на други фактори като придружаващи заболявания, възраст, пол, социалноикономическо положение, географски регион и урбанизация) е потвърдил, че дългосрочното приложение на oxybutynin носи най-висок риск за деменция (HR 2.35; 95% CI, 1.96-2.81), но в сравнение с контролната група tolterodine (HR 2.24; 95% CI, 1.85-2.73) и solifenacin (HR 2.16; 95% CI, 1.81-2.58) също са били свързани с повишен риск.

Проучването не предоставя данни дали други лекарства като trospium и darifenacin имат също отношение към развитието на деменция.

Авторите препоръчват на лекарите, които предписват терапия на възрастни пациенти със ЗД и СПМ с едно от трите антихолинергични лекарства, да проследяват стриктно когнитивната им функция.

Използван източник:

1. Yang Y., Liu H., Lin T. et al. Association between different anticholinergic drugs and subsequent dementia risk in patients with diabetes mellitus. PLoS One 2017; 12(4):e0175335 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175335#pone-0175335-g001