По-свободни препоръки за прилагане на metformin при пациенти с намалена бъбречна функция01/12/2016

Metformin може да се използва безопасно при пациенти с леко увреждане на бъбречната функция, както и при някои пациенти с умерено увреждане, заключи американската Агенция за храните и лераствата (FDA), след поредния обзор на публикуваните данни от различни клинични проучвания и национални регистри относно риска за лактатна ацидоза при пациенти с ДТ2 и ренална дисфункция.

Регулаторният орган изисква производителите на съдържащите metformin медикаменти да направят промени в кратката им лекарствена характеристика в съответствие с новата информация, която позволява разширяване на възможностите за безопасно прилагане на медикамента при пациенти с ДТ2 (1).

За оценка на бъбречната функция, преди взимането на решение дали да се назначава и прилага метформин, агенцията препоръча замяна на досегашния лабораторен параметър (концентрация на серумния креатинин - sCr) с показателя за по-точна оценка на бъбречната функция при пациенти с бъбречно заболяване, а именно изчисляване на скоростта на гломерулната филтрация (eGFR). За изчисляване на GFR са необходими и допълнителни важни параметри, освен изследване на sCr, като възраст, пол, раса и/или тегло на пациента, поради което този показател е за предпочитане (2).

Преди започване на терапия с метформин, е необходимо да се изчисли GFR на съответния пациент и, въз основа на получения резултат, да се вземе решение за следното поведение при случаите с лека до умерена бъбречна дисфункция:

- този медикамент е противопоказан при eGFR <30 ml/minute/1.73

- назначаването на метформин не се препоръчва при eGFR 30-45 ml/minute/1.73 m2

- eGFR трябва да се проверява поне веднъж годишно при пациенти на терапия с метформин, като повишен риск за бъбречно увреждане имат възрастните хора, при които бъбречната функция е необходимо да се следи по-често (на три-шест месеца)

- при пациенти на терапия с metformin, при които се установи по-късно понижаване на eGFR<45 ml/minute/1.73 m2, да се вземе решение дали неговият прием да се преустанови, в зависимост от индивидулното съотношение между полза и риск

- metformin трябва да се спре при установяване на по-нататъшно понижение на eGFR<30 ml/minute/1.73 m2

- метформин трябва да се спре преди и по време на провеждането на образно изследване с йодирани контрастни вещества при пациенти с eGFR 30-60 ml/minute/1.73 m2; при пациенти с чернодробно увреждане, алкохолизъм, сърдечна недостатъчност или преди въвеждане на интра-артериално йодирано контрастно вещество.

Приемът на медикамента може да бъде възстановен след оценка на eGFR 48 часа след образното изследване и установяване на стабилна бъбречната функция.

Използвани източници:

1. FDA Drug Safety Communication: FDA revises warnings regarding use of the diabetes medicine metformin in certain patients with reduced kidney function www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm493244.htm

2. Tuot D., Lin F., Shlipak M., for the CDC CKD Surveillance Team. Potential impact of prescribing metformin according to eGFR rather than serum creatinine. Diabetes Care 2015;38 (11):2059-67 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4613912