FreeStyle® Libre – мониториране на глюкозата без убождане и тест-ленти01/12/2015

От есента на миналата година Abbott получи разрешение да пусне в продажба системата за мониториране на глюкозата Freestyle Libre в ЕС. Първите страни, в които може свободно да бъде закупен Freestyle Libre (глюкомер без убождане), са: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Швеция и Холандия. Той може да се използва от пациенти и с двата типа диабет над 18-годишна възраст.

Тази нова технология за измерване на глюкозата в интрестициална течност бе представена през 2013 година по време на конгреса на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD). Главното й предимство пред традиционните глюкомери е че не е нужно убождане на пръстите на ръцете и провеждане на измерването в получената капка кръв.

Freestyle Libre осигурява информация за стойностите на глюкозата в реално време, както и оценява тенденцията - спадане, покачване или поддържане на нивото около заложените таргетни граници (отчитане на настъпилата промяна под или над таргентите стойности в проценти).

Freestyle Libre може да замести не само традиционните глюкомери, но и системите за постоянно мониториране на глюкозата, които изискват подкожното имплантиране на сензор, който също трябва да се подменя през определен интервал от време.

Системата на Abbott използва много малък сензор (филамент с дължина около 5 mm и ширина около 0.4 mm), който се вкарва под кожата на мишницата на ръката и се фиксира с помощта на ресистентен на вода адхезивен пластир. Сензорът остава в това положение 14 дни, като е фабрично калибриран. След неговото прикрепване, е необходимо да се изчака един час, преди да може да се проведе измерване.

Устройството, което отчита стойностите на глюкозата в реално време, трябва да се държи на разстояние около 1-4 cm от пластира, като наличието на дрехи не оказва влияние върху точността на измерването. Върху цветния екран на това устройство се изписва след около една секунда стойността на глюкозата (например 5.6 mmol/l), като тенденцията (сравнение на базата на предишни измервания) се изобразява със сочеща надолу или нагоре стрелка.

Измерените стойности през последните осем часа могат да бъдат изобразявани и под формата на графика. Паметта на устройството може да съхранява данни за около 90 дни, които могат да бъдат прехвърлени на компютър чрез микро-USB и софтуер.

FreeStyle Libre може да се използва за дозиране на инсулина, с изключение на три ситуации: хипогликемия, бърза промяна в нивата на глюкозата или разминаване на симптомите с отчетените резултати. В тези случаи се препоръчва проверка на стойностите чрез измерване на глюкозата в капка кръв.

Цената на отчитащото устройство е около 60 евро, като всеки сензор, който трябва се подмени на 14 дни, струва още толкова. Цената на началния набор, включващ устройството за отчитане + 2 сензора, е около 170 евро. Пациентите, които искат да използват тази система, я заплащат сами - стойността, включително и на сензорите, не се реимбурсира в нито една европейска страна.

Разликата между стойностите на глюкозата, отчетени с Freestyle Style и в капка кръв, е средно 11%. Тази точност е сравнима с резултатите, получавани от системата за постоянно мониториране на глюкозата Freestyle Navigator II (12%) на Abbott, и е малко по-добра отколкото тази на G4 Platinum на Dexcom (14%) и Enlite на Medtronic (14%).

В мястото на залепване на пластира може да се появят локални реакции, най-често зачервяване на кожата.

В момента се провеждат две клинични изпитвания на системата в Европа - REPLACE при пациенти с диабет тип 2 и IMPACT при пациенти с диабет тип 1.

За допълнителна информация:

http://diatribe.org/abbott-freestyle-libre-transforming-glucose-monitoring-through-utter-simplicity-fingersticks

www.freestylelibre.co.uk