Ползи от терапията с ezetimibe при пациенти с диабет тип 201/10/2015

Ezetimibe, инхибитор на интестиналната абсорбция на холестерола, е липидо-понижаващ медикамент с потенциални плейотропни действия. В комбинация със статин, ezetimibe понижава холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C), триглицеридите (ТГ) и увеличава холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C), подобрява инсулиновата резистентност, бъбречната функция и маркерите на възпалението. Всички тези ефекти са от съществена полза за пациентите с диабет тип 2 (ДТ2) (1).

За да се оценят ползите от двойната антилипемична терапия ezetimibe + статин спрямо тези на монотерапията със статин, е необходимо използваният статин в двете сравнявани групи да бъде един и същ, и в еднаква доза. Точно по този начин е създаден дизайнът на проучването ESD* при болни с ДТ2 и персистираща хиперхолестеролемия въпреки терапията със статин.

Проучването е рандомизирано, двойно сляпо и плацебо-контролирано. Включени са 108 диабетици на възраст от 18 до 75 години с концентрация на общия хорестерол (ОХ) >3.5 mmol/l, въпреки терапията със статин, серумен креатинин <133 mcmol/l и албуминова екскреция в урината <200 mcg/min.

След двумесечна терапия със simvastatin 40 mg дневно, пациентите са рандомизирани на ezetimibe 10 mg дневно или на плацебо за период от още два месеца. Първичната крайна цел е понижението на LDL-C.

Установява се, че ezetimibe понижава значително стойностите на ОХ, LDL-C и аполипопротеин В, съответно с 31, 22 и 20%, (р<0.0001 спрямо изходните стойности за всички сравнения). 72% от болните успяват да постигнат прицелните стойности на LDL-C (<1.8 mmol/l) на фона на терапия с ezetimibe в сравнение със 17% от тези, при които към симвастатин се добавя плацебо.

Концентрациите на HDL-C и на ТГ намаляват съществено на фона на терапия с ezetimibe, но не и на фона на плацебо. Степента на микроалбуминурия не се променя съществено в групите. Лечението е добре поносимо - не се установява съществено повишение на серумните креатинин-фосфокиназа или трансаминази и в двете групи.

Заключението на авторите е, че при пациенти с ДТ2, с нормо- или микроалбуминурия и персистираща дислипидемия, въпреки терапията със simvastatin, двумесечното добавяне на езетимиб значително подобрява липидния профил и, в сравнение с плацебо, увеличава четирикратно процентът на болните, които постигат таргетните нива за LDL-C.

* ESD - Ezetimibe and Simvastatin in Dyslipidemia of Diabetes

Използвани източници:

1. Sarigianni M., Katsiki N., Mikhailidis D. Ezetimibe in diabetes: more than cholesterol lowering? Curr Med Res Opin. 2010; 26(10):2517-20

2. Ruggenenti P., Cattaneo D., Rota S. et al. Effects of combined ezetimibe and simvastatin therapy as compared with simvastatin alone in patients with type 2 diabetes. A prospective randomized double-blind clinical trial. Diabetes Care 2010; 33 (9):1954-1956 http://care.diabetesjournals.org/content/33/9/1954.full.pdf+html