Saxenda® може да намалява епизодите на сънна апнея посредством загуба на теглото01/06/2015

Saxenda® (liraglutide 3 mg, Novo Nordisk), прилаган за контрол на теглото при пациенти със затлъстяване, води до намаляване на броя на епизодите на обструктивна съннна апнея (ОСА), като този ефект най-вероятно се дължи на постиганата редукция на теглото, показа post-hoc анализ на резултатите от фаза 3а проучването SCALE™, представен през май по време на European Congress on Obesity (ECO) в Прага (1).

Saxenda® е аналог на глюкагон-подобния пептид (GLP-1), който е одобрен като допълващо ограничената на калории диета и повишената физическа активност медикаментозно средство за дългосрочен контрол на теглото при пациенти над 18 години:

– с изходен индекс на телесна маса (BMI)=/>30 kg/m2 (затлъстяване) или

– BMI =/>27 kg/m2 и <30 kg/m2 и наличието на поне едно свързано с наднорменото тегло придружаващо нарушение (хипертония, дисгликемия – предиабет/диабет тип 2, дислипидемия или обструктивна сънна апнея) (2).

Liraglutide 3 mg (Saxenda®) няма регистрация за лечение на диабет тип 2 (ДТ2). Като глюкозо-понижаващо средство при пациенти с ДТ2 се прилага liraglutide в по-ниска дозировка (1.2 и 1.8 mg) – Victoza® (Novo Nordisk).

Резултатите, представени по време на ЕСО 2015, показват, че приложението на Saxenda® (liraglutide 3 mg) намалява както апнея-хипопнея индекса (AHI) при проведената изходна и контролна полисомнография, така и телесното тегло при пациенти с умерена до тежка ОСА, които отказват да спят с устройство за назална вентилация с постоянно позитивно налягане (continuous positive airway pressure – CPAP).

Профилът на безопасност на liraglutide 3 mg е бил сходен с този на по-ниската доза liraglutide, прилаган за терапия на ДТ2. Saxenda® и Victoza® се инжектират еднократно дневно с различни предварително напълнени писалки.

В post-hoc анализа са включени данните на участници в проучването SCALE™ (Satiety and Clinical Adiposity-Liraglutide Evidence in non-diabetic and diabetic adults) – възрастни пациенти със затлъстяване (72% мъже; средна възраст 49 години, средно телесно тегло 117.6 kg) и умерена до тежка OSA (среден AHI 49.2 епизода/час).

При участниците, отказали да използват терапия с CPAP, е било назначено лечение с liraglutide 3 mg (n = 180) или placebo (n = 179), в допълнение на диетата и физическата активност, за период от 32 седмици.

В групата на liraglutide 3 mg е постигната значимо по-голяма редукция на AHI (-12.2 спрямо съответно -6.1 събития/час, p=0.015) и на телесното тегло (-5.7% спрямо -1.6%, p<0.0001) в сравнение с плацебо за 32 седмици.

Между подобряването на AHI и загубата на тегло е установена значима връзка и в двете групи. Този резултат, според авторите на анализа, показва, че осигурената от liraglutide по-голяма загуба на тегло е причина за по-изрязеното подобрение на симптомите на ОСА.

Редукцията на симптомите на ОСА е било най-голяма в подгрупата с най-висок изходен AHI: -2.8 събития/час при 60 събития/час; -1.4 събития при 30-59 събития/час и -0.7 при по-малко от 30 събития/час.

По-голямата загуба на тегло е довела и до други благоприятни ефекти като подобряване на качеството на съня, подобряване на кислородната сатурация на кръвта и удължаване на общото време на съня.

Друг post-hoc анализ на резултатите от проучването SCALE™, представен също по време на тазгодишния конгрес на ECO в Прага, показа, че някои от първичните крайни резултати, постигнати при терапия със Saxenda® (liraglutide 3 mg), са зависими (88-100%) от редукцията на теглото: обиколка на талията, диастолно артериално налягане, нива на триглицеридите и на HDL-холестерола, AHI (намаление на епизодите на ОСА), свързано с теглото качество на живот (IWQoL) и физикална функция (4).

Други крайни резултати, които също се подобряват благодарение на лечението с liraglutide 3 mg, но не зависят изцяло от загубата на тегло (18-32%), са: гликемични показатели (HbA1c и ниво на кръвната глюкоза на гладно), както и намаляване на нуждата от използване на антидиабетни средства (4).

Използвани източници:

1. Zammit G., Aronne L. Foster G. et al. Improvements in sleep apnea endpoints and quality of life are related to the degree of weight loss. Presented at: European Congress on Obesity; May 6-9, 2015; Prague http://www.novonordiskscientificmaterial.com/assets/eco_zammit.pdf

2. New data demonstrated Saxenda® provides benefits beyond weight loss http://www.novonordisk.com/bin/getPDF.1920089.pdf

3. EMA. Saxenda® (liraglutide 3 mg) Summary of Product Characteristics. 16 April 2015 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Product_Information/human/003780/WC500185786.pdf http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150323131125/anx_131125_en.pdf

4. Van Gaal L., Pi-Sunyer X., Udden Hemmingsson J. et al. Liraglutide 3.0 mg: Weight-loss dependent and independent effects. Abstract no. TS:OS2.1. The European Congress on Obesity (ECO) 2015