Ефекти на фиксираната комбинация amlodipine/atorvastatin върху артериалното налягане, липидния контрол, оксидативния стрес и придържането към терапията при пациенти с диабет тип 201/06/2015

Комбинацията от amlodipine (5 mg)/atorvastatin (10 mg) в една таблетка може да осигури контрол както на артериалното налягане (АН), така и на липидния профил при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), усложнен с артериална хипертония (АХ) и дислипидемия.

Редукцията на дебелината на интимално-медийния слой на общата каротидна артерия (IMT – intima media thickness) и на скоростта на пулсовата вълна (PWV – pulse wave velocity) предполага наличието на положително повлияване на атеросклеротичния процес на фона на тази терапия, което поне частично би могло да се обясни с понижение на оксидативния стрес.

Оксидираните липопротеини с ниска плътност (LDL), маркер за наличието на които са малондиалдехид-модифицираните LDL частици (MDA-LDL), играят основна роля във формирането и прогресията на атеросклеротичните лезии. При изследване на диабетици с исхемична болест на сърцето (ИБС) е установено, че тези от тях с повишена концентрация на MDA-LDL имат по-висок риск за сърдечносъдови усложнения.

Както за amlodipine, използван за лечение на АХ и ангина пекторис, така и за atorvastatin, показан за приложение при наличие на дислипидемия, съществуват доказателства за понижение на оксидативния стрес. Освен това и двата медикамента могат да се използат за превенция на ИБС и мозъчен инсулт.

Японска група автори изследва ефекта на комбинирата терапия с amlodipine и atorvastatin върху плазмените нива на MDA-LDL при болни с ДТ2 и съпътстваща АХ и хиперхолестеролемия. Използвана е фиксирана комбинация в една таблетка, съдържаща 5 mg амлодипин и 10 mg аторвастатин (1).

Включени са 29 участници, при които не са достигнати прицелните стойности на LDL холестерол и/или на АН, въпреки поне тримесечно лечение със статин и/или блокер на калциевите канали (ССВ). Проследяването е една година.

Придържането към терапията от страна на пациентите е оценено с анкета, която включва въпроси за степента на удовлетвореност при прием на комбинирана таблетка, причини, поради които болният смята, че е добре да се приема комбинирана таблетка, желание приемът да продължи и в бъдеще и отношение към намалението на броя на приеманите таблетки.

Средната възраст в изследваната група е 59 години. Продължитеността на диабета е 14 години, а стойността на гликирания хемоглобин (HbA1c) – 8.3%. Приложението на фиксираната комбинация amlodipine/atorvastatin е свързано със значителна редукция на стойностите на MDA-LDL спрямо изходните.

Систолното АН се понижава от 150 +/- 12 mmHg до 132 +/- 10 mmHg в края на първата година, а диастолното – от 87 +/- 9 mmHg до 81 +/- 25 mmHg (p<0.01 за двете сравнения). В хода на лечение намаляват съществено стойностите на LDL холестерола и на триглицеридите, докато тези на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL) остават без промяна.

Други положителни ефекти, които се наблюдават по време на едногодишното лечение с комбинацията amlodipine/atorvastatin в една таблетка са съществено понижение на серумния креатинин и увеличение на скоростта на гломерулна филтрация.

Чернодробните ензими, HbA1c и високо-чувствителният С-реактивен протеин не се променят в хода на проследяването, мозъчният натриуретичен пептид се понижава, а стойностите на адипонектин се увеличават.

Както PWV, така и IMT се подобряват значително: PWV се редуцира от 1.77 +/- 4.88 m/s до 1.79+/-3.4 m/s (p < 0.05), а IMT – от 0.91+/-0.2 mm изходно до 0.82+/-0.24 mm след 12 месеца (p < 0.01).

93% от анкетираните пациенти са доволни от комбинираната таблетка, като най-честите причини за това, посочени от участниците, са постигането на необходимото понижение на LDL холестерола и на АН. Почти всички болни отговарят, че биха искали да продължат да приемат този медикамент.

Заключението на авторите е, че приемът на фиксирана комбинация в една таблетка, съдържаща 5 mg amlodipine и 10 mg atorvastatin, не само понижава значително стойностите на АН и LDL-холестерола, на също така намалява нивото на оксидативен стрес и повлиява положително някои от маркерите за ранна атеросклероза и субклинично органно увреждане, като PWV и IMT.

Доц. д-р Яна СИМОВА, д.

Използван източник:

1. Tanaka M., Nishimura R., Nishimura T. et al. Effect of single tablet of fixed-dose amlodipine and atorvastatin on blood pressure/lipid control, oxidative stress, and medication adherence in type 2 diabetic patients. Diabetol Metab Syndr. 2014; 6:56 http://www.dmsjournal.com/content/6/1/56