Bydureon – за мощен и устойчив гликемичен контрол, придружен с намаление на телесно тегло01/06/2015

Въпреки напредъка в развитието на антидиабетното лечение, достигането на оптимален метаболитен контрол все още е трудно постижимо. Хипогликемията и наддаването на телесно тегло са едни от основните нежелани лекарствени реакции на някои групи хипогликемизиращи средства и правят невъзможно поддържане на дълготраен добър гликемичен контрол.

Част от съвременните терапевтични стратегии са концентрирани върху възможността да се стимулира инсулиновата секреция по глюкозозависим механизъм, потискане на повишената (предимно постпрандиална) глюкагонова секреция, подобряване на инсулиновата чувствителност, забавяне на стомашното изпразване, водещо до намаляване темпа на резорбция на въглехидратите в стомашночревния тракт и увеличаване на уринната екскреция на глюкоза.

Медикаментите за инкретин базирана терапия (GLP-1 агонистите и DPP-4 инхибиторите) имат много от гореизброените ефекти, най-съществени от които са липсата на хипогликемии и/или наддаване на телесно тегло.

Инкретин базираната терапия се основава на действието на ендогенните молекули GLP-1 и GIP, секретирани от различни клетки на чревния тракт. GLP-1 се произвежда от L клетки, разположени главно в дисталните черва (илеум и колон) и има в състава си 30 аминокиселини.

Стимулира глюкозозависимото освобождаване на инсулин - чрез G протеин-цАМФ- калмодулин - екзоцитоза на инсулин. Потиска глюкагоновата секреция, чрез което се потиска чернодробната глюкозна продукция.

Някои от допълнителните ефекти на молекулата са: потиска изпразването на стомаха; намалява приема на храна и телесното тегло, стимулира пролиферацията и преживяемостта на бета-клетките при животни и изолирани човешки острови.

Трябва да се отбележи, че ендогенният GLP-1 подлежи на бързо разграждане от ензима DPP-4 (за 2-3 минути) и има понижени нива при хора с диабет тип 2 (ДТ2).

Поради по-изразенните ефекти на GLP-1 молекулата върху въглехидратната хомеостаза се разработват фармакологични средства, които са рецепторни агонисти на ендогенната GLP-1 молекула, резистентни към действието на ензима DPP-4.

Първият от съвременните представители на GLP-1 рецепторните агонисти (GLP-1 RA) е exanatide, който е наличен в две форми: по-кратко действащия продукт Byetta - прилаган два пъти дневно и Bydureon - медикамент с удължено освобождаване, прилаган веднъж седмично, който има все по-широко приложение в клиничната практика.

Ефективността и профилът на безопасността на Bydureon се отразяват в различни проучвания, най-голямото от които е DURATION* (1-6), проследяващо приложението на препарата при голяма група пациенти в продължение на повече от шест години.

Данните от тази програма, включила шест фаза 3 клинични проучвания, публикувани през периода 2008-2013 (1-6), показват мощен и устойчив гликемичен контрол по време на целия период на провеждане на серията от изпитванията DURATION. Байдуреон е единственият представител на групата на GLP-1 RA с шестгодишно проследяване на ефикасност и профил на безопасност.

При преглед на данните от кратките характеристики на продуктите от групата на GLP-1 RA, прави впечатление, че редукцията на гликирания хемоглобин - HbA1c при пациентите, лекувани с Байдуреон, е средно 1.9%, докато при другите медикаменти от групата понижаването на HbA1c е с 1-1.5% (7-10).

Bydureon осигурява значима редукция на HbA1с и в сравнение с инсулин glargine и води до намаление на телесно тегло вместо до наддаване (3).

Изразеният хипогликемизиращ ефект се съпътства и от устойчива, запазваща се през цялото време на лечението с Bydureon, редукция на телесното тегло със средно 4.3 кг (3).

DURATION доказа, че в хода на лечението с едноседмичния еxanatide се наблюдава намаляване на систолното и диастолното артериално налягане, понижават се общият холестерол, LDL-холестеролът и триглицеридите.

Поради глюкозозависимия механизъм на действие, при терапията с Bydureon липсват тежки хипогликемични инциденти.

Най-честите нежелани лекарствени реакции на медикамента са и групово специфични - основно симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) като гадене и повръщане.

При едноседмичния Байдуреон те са по-слабо изразени (5-6) и под 1% от пациентите са спрели лечението си поради изразено гадене или дискомфорт от страна на ГИТ. Повечето участници съобщават за образуване на подкожен неболезнен нодул, който се разнася за 4-8 седмици.

Лечението с Bydureon е възможно при леко редуцирана бъбречна функция (CrCl 80-50 ml/min).Клиничният опит при пациенти с умерено бъбречно увреждане (CrCl 30-50 ml/min) е много ограничен и Bydureon не се препоръчва при тях.

Bydureon може да бъде комбиниран с всички перорални хипогликемизиращи средства с различен механизъм на действие от този на инкретините. Очакват се данните от проучване относно комбинираното приложение на едноседмичен exenatide и dapagliflozin (11). Пролонгираното действие на медикамента се дължи на иновативна технология базирана на микросфери от биоразградим полимер, който в крайна сметка се разгражда до СО2 и вода.

Медикаментът постига терапевтични концентрации след двуседмично приложение, а състояние на стабилна терапевтична концентрация (с минимални пикове) се достига на 5-7 седмица. Постепенното покачване на плазмените концентрации е свързано с подобрения профил на ГИ поносимост на Байдуреон (12).

Прилагането на Bydureon е лесно - един ден в седмицата, независимо от приема на храна и без титриране на дозата (12). От скоро на пазара е и новото инжекционно устройство за еднократно приложение на Bydureon под формата на предварително напълнена писалка (13).

Д-р Димитър ГЕОРГИЕВ

Отделение по ендокринология

МБАЛ Медлайн - Пловдив

* DURATION - Diabetes therapy Utilization: Researching changes in A1c, weight, and other factors Through Intervention with exenatide ONce-weekly (програма, обхванала шест фаза 3 клинични проучвания) (1-6)

Използвани съкращения:

GLP-1 - глюкагоно-подобен пептид-1

DPP-4 - дипептидил пептидаза-4

GIP - гастроинтестинален пептид

CrCl - креатининов клирънс

Използвани източници:

1. Drucker D., Buse J., Taylor K. Et al. Exenatide once weekly versus twice daily for the treatment of type 2 diabetes: a randomised, open-label, non-inferiority study". Lancet 2008; 372 (9645): 1240-1250 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18782641

2. Bergenstal R., Wysham C., Macconell L. et al. Efficacy and safety of exenatide once weekly versus sitagliptin or pioglitazone as an adjunct to metformin for treatment of type 2 diabetes (DURATION-2) randomised trial. Lancet 2010; 376 (9739): 431-439 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60590-9/fulltext

3. Diamant M., Van Gaal L., Stranks S. et al. Once weekly exenatide compared with insulin glargine titrated to target in patients with type 2 diabetes (DURATION-3): an open-label randomised trial. Lancet 2010; 375 (9733): 2234-2243 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60406-0/fulltext

4. Russell-Jones D., Cuddihy R., Hanefeld M. et al; for the DURATION-4 Study Group. Efficacy and safety of exenatide once weekly versus metformin, pioglitazone, and sitagliptin used as monotherapy in drug-naive patients with type 2 diabetes (DURATION-4): a 26-week double-blind study. Diabetes Care 2012;35(2):252-258 http://care.diabetesjournals.org/content/35/2/252.full

5. Blevins T., Pullman J., Malloy J. et al. DURATION-5: exenatide once weekly resulted in greater improvements in glycemic control compared with exenatide twice daily in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(5):1301-1310 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21307137?dopt=Abstract

6. Buse J., Nauck M., Forst T. et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study.Lancet. 2013; 381(9861):117-124 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23141817

7. Albiglutide SPC www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Public_assessment_report/human/002735/WC500165119.pdf

8. Lixisenatide SPC www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Product_Information/human/002445/WC500140401.pdf

9. Liraglutide SPC www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Product_Information/human/001026/WC500050017.pdf

10. Dulaglutide US SPC http://pi.lilly.com/us/trulicity-uspi.pdf

11. Phase 3 28 Week Study and 24 Week Extension to Evaluate Efficacy and Safety of Exenatide Once Weekly and Dapagliflozin Versus Exenatide and Dapagliflozin Matching Placebo https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02229396

12. Blass A. Bydureon: changing the paradigm for type 2 diabetes. February 2012 www.healthline.com/diabetesmine/bydureon-changing-the-paradigm-for-type-2-diabetes

13. US FDA approves Bydureon Pen (exenatide extended-release for injectable suspension) for once-weekly treatment of adults with type 2 diabetes. March 2014 www.astrazeneca.com/Media/Press-releases/Article/03032014-us-fda-approves-bydureon-pen