Metformin и liraglutide намаляват риска за сърдечносъдово заболяване при пациентите с диабет тип 201/10/2014

Пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), лекувани с metformin и liraglutide (Victoza®), имат значимо по-нисък риск за възникването на сърдечносъдово заболяване (комбиниран краен показател от исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и мозъчен инсулт), показаха резултатите от проведено в Дания обсервационно проучване, представени по време на тазгодишния конгрес на Европейската асоциaция за изучаване на диабета (EASD) (1).

В проучването са участвали 10 073 пациенти с ДТ2, от които комбинираният първичен краен резултат (данни за поставена диагноза) е възникнал при 1230 мъже и 717 жени.

В подгрупа от 1103 болни са били налице и данни от проведени биохимични изследвания (липиден профил, гликиран хемоглобин, кръвна глюкоза), като сред тях случаите със ССЗ са били 189.

С по-висок риск за появата на комбинирания първичен краен резултат са били пациентите с диагностицирано преди това ССЗ (съотношение на вероятностите - OR=20.175; доверителен интервал - 95% CI, 16.875-24.121), предсърдно мъждене (OR=1.83; 95% CI, 1.422-2.356), по-голяма продължителност на диабета (OR=1.09 за всяка година; 95% CI, 1.077-1.097) и по-напреднала възраст (OR=1.025 за всяка година; 95% CI, 1.019-1.031).

По-висок риск е бил наблюдаван и при случаите с диабетна невропатия (OR=1.393; 95% CI, 1.049-1.849) и периферна съдова болест (OR=1.313; 95% CI, 1.023-1.685), както и при мъжете в сравнение с жените (OR=1.222; 95% CI, 1.076-1.388).

Терапията със статини е била свързана със значима редукция на вероятността за появата на комбинирания краен показател (OR=0.625; 95% CI, 0.54-0.724).

При пациентите, получавали терапия с бигванидина метформин (OR=0.623; 95% CI, 0.543-0.714) и GLP-1 агониста лираглутид (OR=0.482; 95% CI, 0.376-0.619), също е била наблюдавано понижение на риска.

След изключване на влиянието на биохимичните параметри, единствените антидиабетни средства, които са продължили да бъдат свързани с по-нисък риск за появата на комбинирания първичен краен резултат са били метформин (OR=0.543; 95% CI, 0.339-0.87) и лираглутид (OR=0.318; 95% CI, 0.144-0.703).

Използван източник:

1. Jensen M. Abstract #224. Presented at: 50th EASD Annual Meeting; Sept. 16-19, 2014; Vienna