GLP-1 базираната терапия не е свързана с повишен риск за панкреасно увреждане01/12/2013

GLP-1 базираната терапия* при диабет тип 2 не е свързана с риск за панкреасно увреждане, според становището на Европейската лекарствена агенция (ЕМА), публикувано през лятото на тази година (1).

Този клас включва две групи медикаменти: агонисти на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1) и инхибитори на дипептидилпептидаза-4 (DPP-4), които са ефективно лечение (приложени самостоятелно или в комбинация) на диабет тип 2 (ДТ2).

Обзорът на регулаторния орган се наложи след публикуване на резултати от проучване, според които приложението на подобен вид терапия при пациенти с ДТ2 повишава риска за увреждане на панкреаса, изразяващо се във възпаление (панкреатит) и клетъчни промени, водещи до дуктална метаплазия (2). Резултатите са от изследване на малък брой тъканни проби от органни донори (със или без диабет), починали в резултат на други причини.

След извършен обзор от независими експерти се установи, че проучването има редица методологични недостатъци и ограничения, които могат да са основа за погрешни изводи. Основните критики на специалистите са за несъответствие във възрастта, пола, продължителността на заболяването и различните приложени терапии при двете групи.

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на EMA извърши обзор на всички налични клинични и експериментални изследвания и не откри данни за нежелани странични ефекти върху панкреаса (включително карцином) на GLP-1 базираната терапия.

Трябва обаче да се има предвид, че в резултат на механизма на действие (стимулиране на бета-клетките и потискане на алфа-клетките), все още съществуват неясноти относно дългосрочните ефекти върху панкреаса, което налага допълнителни изследвания в тази област. Резултатите от първите две клинични проучвания се очакват през пролетта на 2014 година.

* exenatide, exenatide ER, liraglutide, lixisenatide

sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, vildagliptin

Използвани източници:

1. Investigation into GLP-1 based diabetes therapies concluded www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/07/WC500146619.pdf

2. Butler А., Campbell-Thompson М., Gurlo T. Marked expansion of exocrine and endocrine pancreas with incretin therapy in humans with increased exocrine pancreas dysplasia and the potential for glucagon-producing neuroendocrine tumors Diabetes 2013; 62 (7): 2595-2604 http://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2013/03/17/db12-1686.full.pdf+html