Инсулин glargine не е свързан с канцерогенен риск, заяви EMA01/06/2013

Европейската агенция по лекарствата (EMA) заключи в края на май, че insulin glargine (Lantus, Sanofi), използван за лечение на захарен диабет не води до повишен риск за ракови заболявания, поради което съотношението полза/риск при този медикамент остава непроменено (1).

Това становище е базирано на анализ на допълнителните данни от проучвания, предоставени от фирма Sanofi за преглед и оценка от страна на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на агенцията.

Новите данни са от две допълнителни кохортни проучвания. В първото от тях е събрана информация от около 175 000 пациенти от Северна Европа, лекувани с дългодействащия инсулинов аналог glargine, със стандартен човешки инсулин или с комбиниран инсулин, докато във второто са включени данните на приблизително 140 000 пациенти в САЩ. Целта и на двете проучвания е била да оцени честотата на възникване на рак на гърдата, простатата и дебелото черво при използването на различните видове инсулинови продукти.

В прегледа на безопасността са включени и данните от случай-контрола изпитване, проведено във Великобритания, Канада и Франция, в което са участвали 775 случаи с диабет и рак на гърдата и контролна група от пациентки с диабет, но без данни за този вид карцином, получавали лечение с insulin glargine или с други видове инсулин.

След оценката на популационно-базираните проучвания и публикуваните данни в специализираната литература, заключението на CHMP е, че „наличните данни не показват повишен канцерогенен риск при прилагане на insulin glargine (1).

В публикуваното становище на агенцията се подчертава също така, "че няма известен механизъм, посредством който insulin glargine би могъл да причинява рак, както и че повишен канцерогенен риск не е наблюдаван и в лабораторните изпитвания“.

Инсулин гларжин бе одобрен за приложение в Европа през 2000 година. Той е предназначен за лечение на захарен диабет при пациенти на възраст две години или повече, нуждаещи се от заместително лечение с инсулин.

Insulin glargine не е свързан с канцерогенен риск, показа нов анализ на проучването ORIGIN

Приложението на базалния инсулин гларжин за период от средно шест години не води до повишен риск за какъвто и да е било вид карцином (неутрален ефект върху честотата на хоспитализациите и смъртността, причинени от неопластични заболявания), показа нов анализ на данните от проучването ORIGIN (Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention), проведено при пациенти с дисгликемия. Данните от него бяха представени през юни по време на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация в Чикаго, САЩ (2).

„Не установихме връзка в това проучване... Не наблюдавахме какъвто и да е било сигнал за ракови събития“, коментира д-р Louise Bordeleau, от McMaster University, Hamilton, Ontario.

ORIGIN е международно рандомизирано двойно-сляпо контролирано проучване, проведено при над 12 500 пациенти, на средна възраст 63.5 години, с преддиабетно състояние (нарушена гликемия на гладно/нарушен глюкозен толеранс) или с диабет тип 2 (82% от групата) и установено сърдечносъдово заболяване или с висок риск за нежелани сърдечносъдови събития, получавали лечение с insulin glargine (Lantus, Sanofi) или стандартни грижи и наблюдавани за период от най-малко пет години по отношение на честотата на раковите заболявания.

Публикуваните по-рано данни от проучването показват неутрален ефект както на инсулин гларжин, така и на прилаганите омега-3 мастни киселини (в друго рамо на проучването) за понижаване на комбинирания краен показател от миокарден инфаркт, инсулт или сърдечносъдова смърт (N. Engl. J. Med. 2012;367:319-28). Този резултат бе възприет като положителен за инсулиновото лечение (най-после бе установено, че това лечение не води до ускорена поява на нежелани съдови събития) и отрицателен за омега-3 мастните киселини (не бе потвърдено, че те имат кардиопротективен ефект).

В хода на това проучване са диагностицирани 953 ракови събития (7.6% от участниците), което означава честота от 1.32/1000 паценто-години (1.32% годишно). Смъртността от онкологични заболявания също е била сходна в двете групи - 0.51 спрямо 0.54/100 пациенто-години.

Средната прилагана доза на insulin glargine е била 0.31 U/kg през първата година след рандомизацията и 0.40 U/kg на шестата година.

След проведения мултивариантен анализ за изключване на влиянието на променливи величини, които могат да окажат влияние върху крайните резултати, при пациентите, получавали инсулин гларжин в посочените дози, не е установен в продължение на най-малко пет години проследяване по-висок канцерогенен риск в сравнение с контролната група (съотношение на вероятностите - HR 0.94, р=0.52).

Не е бил регистриран и повишен риск за всеки отделен вид карцином, включително на белите дробове, колоректален, на гърдата, простатата и кожата. Случаите на рак на панкреаса са били много малко, което не позволява да бъдат анализирани отделно.

Всекидневната експозиция на insulin glargine за средно 6.2 години има неутрален ефект върху раковите събития. При това, тези резултати не са били повлияни от терапията с metformin, тъй като сходен процент от участниците в двете групи - със или без възникнал карцином по време на проучването, са получавали лечение с метформин (27.6 спрямо съответно 27.4%, несигнификантна разлика). Това е също важен резултат, тъй като метформин се свързва с антиканцероген ефект и може да се спекулира, че неговото комбинирано приложение с инсулин може да промени благоприятно (да неутрализира) риска за неоплазии.

Пациентите с нововъзникнал диабет са имали повишен риск за ракови заболявания (8.5% спрямо съответно 5.9%; р=0.0001).

Болните, развили карцином, са били по-възрастни (средно 66.1 спрямо съответно 63.3 години), по-често настоящи (15% и 12%) или бивши пушачи (54% спрямо 46%), употребявали са по-често алкохол над два пъти седмично (30.2% спрямо 22.1%) и са имали по-висока честота на предшестващо сърдечносъдово събитие (64.3% спрямо 58.4%), като всичките тези разлики са статистически значими.

Нивата на гликирания хемоглобин А1с, прилаганата глюкозо-понижаваща терапия и теглото не са били свързани със значими ефекти върху канцерогенния риск.

Използвани източници:

1. Outcome of review of new safety data on insulin glargine. EMA/329790/2013 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2013/05/WC500143823.pdf

2. American Diabetes Association 2013 Scientific Sessions. Abstract 281-OR, June 24, 2013, Chicago