Trajenta е одобрена да се прилага с базален инсулин при диабет тип 201/04/2013

Trajenta* (linagliptin) бе одобрена през есента на 2012 година от Европейската комисия да се прилага като допълваща терапия към базален инсулин за лечение на диабет тип 2 (T2D). Инхибиторът на дипептидил-пептидаза-4 (DPP4) може да се използва при пациенти, при които не е постигнат адекватен гликемичен контрол с базален инсулин (с или без metformin), при спазване на диета и увеличена физическа активност (1).

Преди това този медикамент имаше разрешение да се използва като:

- монотерапия (самостоятелно) при пациенти с незадоволителен контрол само чрез диета и упражнения и при които metformin е неподходящ поради непоносимост или противопоказан, поради бъбречно увреждане

- втори препарат към metformin

- трети препарат към metformin + СУП

Новото одобрение на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клинично проучване, според които добавянето на linagliptin 5 mg веднъж дневно към досегашната терапия с инсулин постига по-ефективен гликемичен контрол, отколкото самостоятелното приложение на инсулин, без това да е съпроводено с допълнително повишен риск за хипогликемия (2).

Проучването е 52-седмично, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 1261 пациенти с T2D, поддържали неадекватен гликемичeн контрол с дългодействащи инсулинови аналози (glargine или detemir) или с NPH (neutral protamine Hagedorn) инсулин. Пациентите са били с изходни нива на гликирания хемоглобин (HbA1c) между 7-10% (средно 8.3%), като 709 от тях са имали бъбречно увреждане, което при повечето е било леко степенно (изчислена скорост на гломерулна филтрация - eGFR от 60 до <90 ml/min).

Общо 16.1% от участниците са били на монотерапия с инсулин (стабилни дози преди и по време на първите 24 седмици от проучването), 75.6% - на монотерапия с metformin, 7.3% - на комбинирана терапия (metformin и pioglitazone) и 1% - на монотерапия с pioglitazone.

След първите 24 седмици е установено, че добавянето на linagliptin към досегашната терапия е довело до намаление на HbA1c с 0.65%, в сравнение с плацебо, като тази разлика е била сходна при пациенти с или без бъбречно увреждане и е била независима от индекса на телесна маса.

Честотата на епизодите на хипогликемия е била сходна между linagliptin и плацебо (25.7% спрямо съответно 27.%). Случаите с тежки хипогликемични епизоди, налагащи чужда помощ, са били съответно 1.0% спрямо 1.8%.

Linagliptin е добре поносим и може да бъде възможност за лечение на възрастни пациенти (=/>65 години), като монотерапия и като съпътстваща за различни глюкозопонижаващи терапии, без да е необходима корекция на дозата.

Пациентите в напреднала възраст с T2D обикновено се характеризират с по-голяма продължителност на заболяването и намален капацитет на бета-клетъчната функция, което често изисква комбинирано лечение с базален инсулин. При тази уязвима популация, каквато са възрастните хора, linagliptin в комбинация с базален инсулин, е също с добра поносимост, като нежеланите реакции не са повече, в сравнение с тези, приемащи плацебо.

През 2012 година Европейската комисия одобри готовата комбинация с фиксирани дози linagliptin и metformin (Jentadueto, Boehringer Ingelheim и Eli Lilly; www.jentadueto.com) за лечение на T2D в допълнение на диетата и физическата активност (3).

Медикаментът се прилага двукратно дневно при пациенти с Т2D, поддържали неадекватен гликемичен контрол с максимално толерирана доза metformin, прилаган самостоятелно, или с metformin и сулфонилурейни препарати (СУП), или при случаи, когато пациентите вече получават linagliptin и metformin като отделни медикаменти.

В 24-седмично, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, обхванало 791 възрастни пациенти с T2D, неадекватно контролирани с диета и физическа активност, приемът на linagliptin (2.5 mg) и на metformin (1000 mg) е довел до снижаване на нивата на HbA1c с 1.7%. Постигнато е и значимо понижение на стойностите на кръвната глюкоза на гладно.

Терапията с linagliptin и metformin, прилагани в една таблетка, не е била свързана със значима промяна в телесното тегло в проведените клинични проучвания.

Хипогликемията е по-често срещана при пациенти, които получават тройната комбинация linagliptin/metformin и СУП отколкото при тези, които са лекувани с двойната комбинация linagliptin/metformin или с metformin и СУП. Jentadueto не е изследван в комбинация с инсулин.

В Европа комбинираният медикамент се продава в две лекарствени форми - таблетки 2.5 mg linagliptin/850 mg metformin и 2.5 mg linagliptin/1000 mg metformin.

Linagliptin е инхибитор на ензима DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4), който участва в инактивирането на инкретиновите хормони GLP-1 и GIP (глюкагоно-подобен пептид-1 и глюкозо-зависим инсулинотропен полипептид). Linagliptin глюкозо-зависимо повишава секрецията на инсулин и намалява секрецията на глюкагон, което води до общо подобрение на глюкозната хомеостаза (3).

Лечението с linagliptin предизвиква значими намаления на плазмената глюкоза на гладно (FPG) в сравнение с плацебо, когато се прилага като монотерапия (4) и в комбинация с metformin или с metformin и сулфонилурейно производно (5, 6). Лечението с linagliptin води до значими редукции на нивата на кръвната глюкоза два часа след хранене (PPG) в сравнение с плацебо.

Не се изисква корекция на дозата за linagliptin дори и при пациенти с бъбречно увреждане (7). При контролирани изпитвания промяната от изходното ниво в телесното тегло не се е различавала значително между групите, когато linagliptin е прилаган като монотерапия (4) при пациенти с незадоволителен контрол само чрез диета и упражнения и при които metformin е неподходящ поради непоносимост или е противопоказан поради бъбречно увреждане, в комбинация с metformin или в комбинация с metformin плюс СУП (5, 6).

Пациенти, лекувани с linagliptin, показват значимо намаление на средната стойност от изходното ниво на телесното тегло в сравнение със значително повишаване на теглото при пациенти, които приемат сулфонилурейно производно (-1.39 kg спрямо +1.29 kg, p<0.0001) (8).

* Trajenta (linagliptin) на Boehringer Ingelheim/Eli Lilly е регистриран в България (www.bda.bg), както и в останалите страни на ЕС.

В САЩ той се продава с търговското име Tradjenta

Trajenta се предлага под формата на филмирани таблетки 5 mg. Приема се една таблетка веднъж дневно, за всички възрастни пациенти без нужда от корекции на дозата. Не се изисква корекция на дозата за linagliptin дори и при пациенти с бъбречно увреждане или когато се комбинира с други медикаменти за лечение на диабет тип 2 (metformin, metformin и СУП). Приемът не се влияе от приема на храна.

През януари 2011 година Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company обявиха партньорство в областта на диабета, което се съсредоточава върху три семейства препарати, които представляват някои от най-големите терапевтични класове.

Използвани източници:

1. European approval granted for Trajenta® (linagliptin) tablets as add-on therapy to insulin in adults with Type 2 Diabetes. 26 October 2012 http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2012/26_october_2012_linagliptin.html

2. Yki-Jarvinen H., Duran-Garcia S., Pinnetti S. et al. Efficacy and safety of linagliptin as add-on therapy to basal insulin in patients with type 2 diabetes 72nd Scientific Sessions of the AmericanDiabetes Association (ADA), June 8-12, 2012, Philadelphia, PA; Canadian Journal of Diabetes 2012; 36 (5), Suppl:S39 www.canadianjournalofdiabetes.com/article/S1499-2671(12)00541-2/fulltext

3. Jentadueto (linagliptin/metformin hydrochloride) tablets recommended for approval in the treatment of adults with Type 2 Diabetes in Europe www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2012/25_may_2012_diabetes.html

4. Barnett A., Harper R., Toorawa R. et al. Linagliptin monotherapy improves glycaemic control in type 2 diabetes patients for whom metformin therapy is inappropriate, 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes. Stockholm, Sweden, 2010, pp Poster 823

5. Taskinen M., Rosenstock J., Tamminen I. et al: Safety and efficacy of linagliptin as add-on therapy to metformin in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Obes Metab 2011;13:65-74 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1463-1326/issues

6. Owens D., Swallow R., Woerle H. et al: Linagliptin improves glycemic control in type 2 diabetes patients inadequately controlled by metformin and sulfonylurea without weight gain and low risk of hypoglycemia, 70th American Diabetes Association Scientific Sessions. Orlando, Florida, USA. 2010, pp Poster 548-P

7. Trajenta (linagliptin) tablets. EMA Summary of Product Characteristics www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002110/WC500115745.pdf

8. Gallwitz B., Rosenstock J., Rauch T., et al. 2-year efficacy and safety of linagliptin compared with glimepiride in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin: a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2012 380(9840):475-483 www.thelancet.com