Рioglitazone – свързан с рак на пикочния мехур01/10/2012

Пациентите с диабет тип 2, приемали терапия с pioglitazone за период от две години или повече, имат с 83% по-висок риск от рак на пикочния мехур в сравнение с контролите, които не са били лекувани с тиазолидиндиони, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, публикувани в British Medical Journal (1). За целта е била използвана базата с данни на 600 практики на общопрактикуващи лекари във Великобритания.

Степента на риск се увеличава 1.99 пъти при приложение на медикамента над 24 месеца или при прием на кумулативна доза, която е по-висока от 28 000 mg (2.54 пъти, р за тенденцията 0.030).

При лекуваните с rosiglitazone не е установен по-висок риск, поради което авторите на проучването смятат, че не се касае за нежелан "клас ефект" на тиазолидиндионите.

В анализа са включени данните на 115 727 пациенти с диабет тип 2 (средна възраст 64 години), които са получавали терапия с глюкозо-понижаващи средства за период от средно 4.6 години.

През това време са били диагностицирани 470 случая с рак на пикочния мехур (средна честота 89.4 на 100 000 пациенто-години; 137 на 100 000 при експозиция на по-висока доза).

Данните на 376 случая с рак на пикочния мехур, установени след първата година на проследяването, са били сравнени с тези на 6699 здрави контроли.

Общо 0.5% са получавали монотерапия с pioglitazone или rosiglitazone за среден период от 2.2 години.

Лекуваните с тиазолидиндиони пациенти са били по-често пушачи, със затлъстяване и с лош контрол на диабета.

Пиоглитазон не трябва да се назначава при пациенти с рак на пикочния мехур, докато при болни с анамнеза за този вид тумор неговото приложение трябва да бъде много внимателно (2, 3).

Използвани източници:

1. Azoulay L., Yin H., Filion K. et al. The use of pioglitazone and the risk of bladder cancer in people with type 2 diabetes: Nested case-control study. BMJ 2012;344:e3645 www.bmj.com

2. FDA Drug Safety Communication: Update to ongoing safety review of Actos (pioglitazone) and increased risk of bladder cancer. 15.06.2011 www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm259150.htm

3. European Medicines Agency clarifies opinion on pioglitazone and the risk of bladder cancer. 21.10.2011 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/10/WC500116936.pdf