При пациентите с диабет трябва да се поддържа систолно артериално налягане 130 mmHg01/06/2012

Интензивният контрол на артериалното налягане (АН) при пациентите с диабет води до значимо понижаване на честотата на инсулта, както и до тенденция за намаляване на миокардния инфаркт, показаха резултатите от мета-анализ, представени на годишната конференция на Европейското дружество по хипертония (ESH 2011) в Милано, Италия, и публикувани в Journal of Hypertension (1).

Интензивен контрол на АН при хипертензивните диабетици означава да се постигнат препоръчваните в настоящите указания прицелни нива от 130/80 mmHg.

В представения анализ са включени данните от 31 интервенционални проучвания, обхванали близо 74 000 пациенти, като в пет от тези изследвания (ABCD-H, ABCD-N, ACCORD BP, UKPDS 38 и HOT-DM) е оценена специфично ефективността и безопасността на стриктния (постигнати средни нива от 129/69 mmHg) спрямо по-малко стриктния контрол на АН при болни с диабет.

Данните показват, че антихипертензивното лечение понижава риска за инсулт с 9% (p=0.0059) и за миокарден инфаркт (MI) - с 11% (p=0.0015). Постигането на стриктен в сравнение с по-малко стриктен контрол на АН може да намали значимо риска за инсулт с 39% (RR 0.61; p<0.001), както и да бъде от полза за понижаване на риска за MI (RR 0.87; p=0.084).

Благоприятните резултати по отношение на превенцията на инсулта се отнасят за понижаване както на систолното, така и на диастолното АН - така например, всяко понижаване на САН с 5 mmHg води до редукция на инсулта с 13% (р=0.002) и всяко понижаване на ДАН с 2 mmHg е свързано с намаление с 11.5% (р<0.001). Обратно, рискът за MI не се влияе от размера на постигнатото снижение на артериалното налягане.

Провеждащото се в момента проучване SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) ще предостави повече информация по отношение на ефектите на различните прицелни нива на АН върху коронарните събития.

В клиничната практика е много трудно да се постигне понижение на САН при пациентите с диабет <140 mmHg, като достигането на стойност около 130 mmHg често налага използването на три антихипертензивни средства.

Изводите от този мета-анализ са:

1. При хипертензивни пациенти с диабет понижаването на АН играе основна роля за превенция на инсулта и интензивният контрол на АН е безспорно подходящ при болните с висок риск за инсулт

2. Интензивното понижаване на АН не повишава риска за остри коронарни инциденти (така наречената J-крива) и дори може да бъде от полза по отношение на тяхната превенция.

Използван източник:

1. Reboldi G., Gentile G., Angeli F., et al. Effects of intensive blood pressure reduction on myocardial infarction and stroke in diabetes: a meta-analysis in 73 913 patients. J Hypertens 2011; 29:1253-1269 http://journals.lww.com/jhypertension/pages/default.aspx