Dapagliflozin очаква одобрение в ЕС01/06/2012

Dapagliflozin (Forxiga на AstraZeneca and Bristol-Myers Squibb) очаква да получи одобрение в Европейския съюз да се прилага за лечение на диабет тип 2, след като получи през април положително становище от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА (1).

Ако бъде одобрен, dapagliflozin ще е първият представител на нов клас перорални антидиабетни средства, наречени селективни инхибитори на SGLT2 (Sodium-Glucose Transporter 2, натриево-глюкозен транспортер тип 2).

Той е ефективно средство за лечение на диабет тип 2, в допълнение на диетата и физическата активност, като ще може да се използва в комбинация с други глюкозо-понижаващи средства, включително с инсулин, или като монотерапия при пациенти, които не могат да приемат metformin.

SGLT2 инхибиторите блокират реабсорбцията на глюкозата в бъбреците и повишават нейната екскреция в урината. Те понижават чрез инсулино-независим механизъм концентрацията на кръвната глюкоза, при минимален риск за хипогликемия, и улесняват загубата на тегло вследствие на енергийния дефицит.

Основният нежелан страничен ефект на dapagliflozin е по-високата честота на инфекции на пикочните пътища (вероятно поради повишената глюкозурия).

През януари FDA отложи неговата регистрация в САЩ като поиска допълнителни данни за профила му на безопасност от AstraZeneca and BMS (2).

Причината за това решение на Американската лекарствена агенция е регистрираната повишена честота на рак на гърдата и на пикочния мехур при пациентите, получавали дапаглифлозин, в сравнение с контролите на плацебо, по време на клиничните проучвания.

В становището на ЕМА също е посочена по-висока честота на рак на пикочния мехур (0.16% спрямо съответно 0.03%) и на рак на гърдата (0.40% спрямо съответно 0.22%) при лекуваните с dapagliflozin в сравнение с контролите.

Още през втори век, Aretaeus от Cappadocia е смятал, че полиурията е компенсаторен механизъм при пациентите с диабет („diabaino” на йонийски гръцки означава „преминавам през”), както и, че заболяването се дължи на първичен дефект в бъбреците. Въпреки това, ролята на бъбреците за поддържане на нормалната глюкозна хомеостаза не е била обект на внимание като средство за лечение на диабет тип 2 до модерните времена (началото на този век).

Глюкозната реабсорбция в бъбречните проксимални тубули играе водеща роля в регулацията на глюкозната хомеостаза при хората с хипергликемия. Освен това, този механизъм е независим от бета-клетъчната функция и инсулиновата чувствителност.

Поради това се смята, че селективните SGLT2 инхибитори (инбихитори на бъбречната реабсорбция на глюкозата) представляват нова таргетна терапия, насочена към корените на диабета.

За допълнителна информация: http://spisaniemd.bg

Инхибицията на котранспортера тип 2 на натрия и глюкозата – ново терапевтично решение при диабет тип 2

Използвани източници:

1. European Medicines Agency recommends authorisation of novel treatment for type 2 diabetes. 20.04.2012 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2012/04/WC500125707.pdf

2. Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb and AstraZeneca receive complete response letter from US Food and Drug Administration for dapagliflozin. January 19, 2012