Vildagliptin понижава ефективно кръвната глюкоза при нисък риск за хипогликемия01/04/2012

Vildagliptin не отстъпва по ефективност на сулфонилурейните препарати, тиазолидиндионите и алфа-глюкозидазните инхибитори за подобряване на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, като демонстрира добър профил на безопасност, показаха резултатите от мета анализ, публикувани в Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics (1).

Vildagliptin (Galvus, Novartis) е перорален инхибитор на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4), който е одобрен за лечение на диабет тип 2 (ДТ2). Прилага се за контрол на кръвната глюкоза в комбинация с metformin, когато диетата, физическата активност и монотерапията с метформин (в максимална толерирана доза) не могат да поддържат адекватен гликемичен контрол (2). Предлага се и готова комбинация с фиксирани дози на двата медикамента vildagliptin и metformin (Eucreas, Novartis).

DPP-4 инхибиторът е одобрен да се използва и в комбинация със сулфонилурейни препарати или с тиазолидиндиони (в ЕС се прилага само pioglitazone), както и като монотерапия при пациенти без задоволителен контрол с диета и упражнения и при които лечението с метформин е неподходящо (2).

В представения мета анализ са включени 30 рандомизирани контролирани проучвания, в които ефектите на vildagliptin са били съпоставени с плацебо или с други глюкозо-понижаващи средства. Сравнени са били данните за промени в нивото на HbA1c, теглото, кръвната глюкоза на гладно (КГГ), честота на хипогликемия и други нежелани събития.

В сравнение с плацебо, vildagliptin:

– понижава нивото на гликирания хемоглобин А1с (HbA1c) с -0.77% (0.96 – 0.58%) при прием на доза от 100 mg/ден и с -0.58% (0.72% – 0.44%) при прием на доза от 50 mg/ден

– намалява нивата на КГГ с -0.96 и -0.57 mmol/l съответно при приложение на по-високата и по-ниската доза дневно, но разликата между двете дози не е значима

– има неутрален ефект върху теглото при прием на доза 50 mg/ден

– не води до значимо по-висок риск за хипогликемия

В сравнение с останалите антидиабетни средства, vildagliptin:

– не е свързан с увеличен цялостен риск за нежелани събития (RR 0.97), като има сравним профил на безопасност с плацебо и превъзхожда в това отношение сулфонилурейните препарати (0.95), metformin (0.92) и алфа-глюкозидазните инхибитори (0.77)

– води до по-ниска честота на хипогликемия (RR 0.85), като разликата в това отношение е значима в сравнение със сулфонилурейните препарати (0.25, по-нисък риск със 75%!) и несигнификантна спрямо тиазолидндионите, метформин и алга-глюкозидазните инхибитори

– не причинява повече инфекции като назофарингити (RR 1.03) и инфекции на горните дихателни пътища (1.07)

– има по-благоприятен ефект върху теглото в сравнение с тиазолидиндионите (-1.55 kg) и сулфонилурейните препарати (-1.40 kg)

– поносимостта към медикамента е добра

Тези резултати показват, че vildagliptin може да бъде прилаган като ефективна втора линия терапия на диабет тип 2 вместо СУП или тиазолидиндион поради добрия си профил на безопасност и липсата на нежелани странични действия (хипогликемия и наддаване на тегло), които са основни бариери за подобряване на гликемичния контрол.

Патофизиологичните нарушения при диабет тип 2 (ДТ2) включват инсулинова резистентност (коремно затлъстяване), бета- и алфа-клетъчна дисфункция и нарушен инкретинов ефект.

DPP4 инхибиторите са терапевтична възможност за подобряване на гликемичния контрол контрол при ДТ2, тъй като те повишават нивата на инкретините GLP-1 (глюкагоно-подобен пептид-1) и GIP (глюкозо-зависим инсулинотропен полипептид), което стимулира глюкозо-зависимата секреция на инсулин и потиска глюкозо-зависимата секреция на глюкагон.

Комбинацията vildagliptin и metformin, прилагани като отделни медикаменти, води до благоприятни ефекти върху бета-клетъчната функция и се характеризира с добър профил на безопасност и поносимост в сравнение с други двойни комбинации.

Използването на готова комбинация с фиксирани дози на вилдаглиптин и метформин намалява честотата на нежеланите стомашно-чревни странични ефекти и може да подобри комплайянса на пациентите (спазването на терапията) и това да доведе до подобрен метаболитен контрол (3).

Възможностите за подобряване на контрола на кръвната глюкоза без увеличаване на нежеланите странични действия като хипогликемия и наддаване на тегло е от особена важност при диабет тип 2, тъй като едва половината от пациентите постигат препоръчваните прицелни нива на гликирания хемоглобин (HbA1c <7%).

Данните от проведения мета-анализ показват, че вилдаглиптин може да осигурява сходно понижение HbA1c с това на СУП, тиазолидиндионите и алфа-глюкозидазните инхибитори – алтернативни перорални антидиабетни средства за втора линия терапия на диабет тип 2, когато началното лечение с метформин не може да поддържа адекватен гликемичен контрол.

DPP-4 инхибиторът подобрява контролът на постпрандиалната хипергликемия и цялостния гликемичен контрол при чувствително по-нисък риск за хипогликемия отколкото СУП. Причината за това е, че вилдаглиптин, за разлика от СУП, стимулира инсулиновата секреция от бета-клетките на панкреаса по глюкозо-зависим механизъм (4).

Поради добрия си профил на безопасност и поносимост, глиптинът е подходящ и при възрастни хора или при случаи с намалено усещане за хипогликемия, при които трябва да се избягват хипогликемиите поради свързания с това риск за сърдечносъдови инциденти.

Предимство на този медикамент е и намалената вероятност за нежелани лекарствени взаимодействия поради липсата на значим цитохром Р450 метаболизъм и ниската степен на свързването му с плазмените протеини. Тези фармакокинетични характеристики на вилдаглиптин също могат да бъдат важно предимство пред други глюкозо-понижаващи средства (5).

Използвани източници:

1. Cai L., Cai Y., Lu Z. et al. The efficacy and safety of vildagliptin in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Clin Pharm Ther 2011 DOI: 10.1111/j.1365-2710.2011.01323.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2710.2011.01323.x

2. Vildagliptin КХП, ЕМА, 30.01.20122

3. Guarino E., Nigi L., Patti A. еt al. Combination therapy with metformin plus vildagliptin in type 2 diabetes mellitus. Expert Opin Pharmacother 2012 doi:10.1517/14656566.2012.667078 http://informahealthcare.com/loi/eop

4. Ahren B., Foley J.The islet enhancer vildagliptin: mechanisms of improved glucose metabolism. Int J Clin Pract Suppl. 2008;(159):8-14 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-DOM.html

5. Scheen A. Dipeptidylpeptidase-4 inhibitors (gliptins): focus on drug-drug interactions. Clin Pharmacokinet 2010; 49: 573-588 http://www.ingentaconnect.com/content/adis/cpk