Twynsta e с предимство при хипертензивни пациенти с диабет01/04/2012

Комбинираното лечение с telmisartan и amlodipine (Twynsta, Boehringer Ingelheim) е по-ефективно за бързо, трайно и постоянно понижение на артериалното налягане през 24-часовия период отколкото монотерапията с amlodipine при хипертензивни пациенти с диабет тип 2, който е допълнителен сърдечносъдов рисков фактор, показаха резултатите от проучването TEAMSTA Diabetes*, представени на последния конгрес на European Society of Hypertension (ESH) (1).

Twynsta е комбинация с фиксирани дози от две антихипертензивни средства с различен механизъм на действие като най-дългодействащия ангиотензин рецепторен блокер (ARB) telmisartan и блокера на калциевите канали amlodipinе в една таблетка за еднократно дневно приложение, който бе одобрен през октомври 2010 от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) (2).

„Хипертонията е честа при болни с диабет, което повишава значително сърдечносъдовия риск (основно за инсулт, съдова деменция и миокарден инфаркт)”, заяви проф. Arya Sharma от University of Alberta и водещ автор на доклада.

Сравнението на telmisartan/amlodipine с монотерапия с amlodipine показа, че комбинираният медикамент Twynsta постига:

- значимо по-голямо средно понижение на систолното артериално налягане (САН) за 8 седмици (-29 mmHg спрямо -22.9 mmHg, р<0.0001)

- значимо по-голямо средно понижение на САН още през първата седмица (-17.5 mmHg спрямо -12.6 mmHg, p<0.0001) от приема, което е поддържано по време на клиничното проучване

- по-голямо понижение на амбулаторно измереното артериално налягане за 24-часов период (систолно артериално налягане: -16.5 mmHg спрямо -11.1 mmHg, p=0.0044)

Освен това, лечението с Twynsta е позволило на значително по-висок процент от лекуваните пациенти да достигнат:

- прицелните стойности на амбулаторното (<140/90 mmHg) и на систолното (<140 mmHg) артериално налягане - 71.4% и 73.2% спрямо съответно 53.8% и 56.8%

- желаните граници на артериалното налягане (<130/80 mmHg) - 52.9% спрямо 39.1%

Предимствата на готовата комбинация telmisartan/amlodipine са били на фона на добър профил на безопасност, при по-нисък процент на свързани с лечението нежелани странични реакции и по-малко случаи на преустановяване на приема на лекарството.

TEAMSTA Diabetes е осем седмично, двойно-сляпо, паралелно групово проучване, което включва 706 пациенти >18 години с диабет тип 2 (ДТ2) и артериална хипертония (АХ) стадий 1 или 2 (систолно АН >150 mmHg), разделени в две групи: telmisartan/amlodipine 80/10 mg (n=352) или amlodipine 10 mg (n=354), като през първите две седмици терапията е била telmisartan/amlodipine 80/5 mg или amlodipine 5 mg. Първичен показател за краен изход е била промяната в средната изходна стойност на систолното АН.

От особена важност е, че предимствата на комбинирания препарат са се запазили при пациентите със затлъстяване (ИТМ=/>30 kg/m2), като такива са били 57% от всичките участници.

Редица изследвания доказаха, че само около 40% от болните с АХ постигат препоръчваните от стандартите стойности на АН с монотерапия. Този процент е още по-нисък при пациенти със затлъстяване или диабет.

Резултатите от TEAMSTA Diabetes потвърждават данни от предходни изследвания, според които 87% от болните с диабет и 81% от тези със затлъстяване постигат стойности на АН <140/90 mmHg при терапия с telmisartan/amlodipine (3, 4).

При пациенти с тежка хипертония, комбинираният препарат намалява стойностите на САН с до 50 mmHg (5). Тези данни потвърждават ефективността на медикамента при болни с допълнителни сърдечносъдови рискови фактори, които трудно постигат оптимален контрол на АН.

Наличният опит показва, че при пациенти с артериална хипертония, telmisartan/amlodipine осигурява 80% от редукцията на АН в рамките на две седмици след началото на лечението, което е доказателство за неговата клинична ефективност.

В Европа медикаментът е одобрен за лечение на артериална хипертония при възрастни болни, при които не може да се постигне адекватен антихипертензивен контрол с amlodipine или тези, които приемат telmisartan* и amlodipine като отделни препарати.

Д-р Ивайло ТРАЯНОВ

* Telmisartan (Micardis, Boehringer Ingelheim) е ангиотензин рецепторен блокер (ARB), който е изследван в клиничните програми ONTARGET, PROTECTION и PRoFESS при повече от 58 000 пациенти, и е регистриран в 112 страни по света

Twynsta (telmisartan/amlodipine) на Boehringer Ingelheim е готова комбинация с фиксирани дози на двете антихипертензивни средства. Регистриран е в България

Използвани източници:

1. Sharma A. et al. Single-pill combination of telmisartan 80 mg/amlodipine 10 mg provides superior blood pressure reductions to amlodipine in added risk hypertensive patients. TEAMSTA Diabetes Study. Abstract presented at European Society of Hypertension (ESH), June 2011 www.eshonline.org

2. ЕМА Twynsta www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/001224/WC500098191.pdf

3. Littlejohn T. et al. Telmisartan in combination with amlodipine provides a highly effective and well tolerate treatment option for hypertensive patients with diabetes: sub-analysis from a factorial design study. Abstract presented at European Society of Hypertension (ESH), June 2009

4. Oigman W., Neves M., Gismondi, R. Combination of telmisartan plus amlodipine in the treatment of hypertension: review of results Expert Rev Cardiovasc Ther 2010; 8(11): 1509-1517 www.expert-reviews.com/loi/erc

5. Neutel J. et al. Single-pill combination of telmisartan 80 mg/amlodipine 10 mg provides superior blood pressure reductions in patients with severe hypertension: TEAMSTA Severe HTN Study. Poster presentation at the European Society of Hypertension (ESH), June 2010