ATORVASTATIN ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪДОВИТЕ ИНЦИДЕНТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 201/04/2011

Проучването CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) показа, че приложението на atorvastatin (Sortis® на фирма Pfizer) 10 mg дневно при пациенти със захарен диабет тип 2, без исхемична болест на сърцето, с един или повече сърдечносъдови рискови фактори и нормални до леко завишени стойности на LDL-холестерола намалява относителния риск от поява на остро коронарно събитие, коронарна реваскуларизация или инсулт (комбинирана първична крайна цел) с 37% спрямо плацебо (р=0.001) (1, 2).

Това проучване е преустановено 2 години предсрочно поради убедително доказани ползи от терапията с инхибитора на 3-хидрокси 3-метилглутарил коензим А редуктазата atorvastatin - намаляване на сърдечносъдовите събития спрямо плацебо се наблюдава още на шестия месец от началото на лечението, а значима разлика в честотата на сърдечносъдовите инциденти се установява до края на първата година, като този благоприятен резултат се запазва трайно до края на проучването (3).

При пациентите над 65-годишна възраст, участвали в CARDS, относителният риск за остри коронарни събития, коронарна реваскуларизация и инсулт е редуциран с 38% спрямо плацебо (р=0.017), което показва, че сърдечносъдовите ползи от atorvastatin се запазват и при по-възрастните диабетици (4).

Тези клинични ползи са сходни с данните от проучването за първична превенция ASCOT-LLA*, в което е установено, че при пациенти със захарен диабет и артериална хипертония, три или повече сърдечносъдови рискови фактори и общ холестерол до 6.5 mmol/l, но без предшестваща исхемична болест на сърцето (ИБС), приложението на atorvastatin 10 mg дневно (Sortis® на Pfizer) намалява риска от първичната комбинирана крайна цел (общи сърдечносъдови събития и реваскуларизационни процедури) с 23% спрямо плацебо (р=0.036) за средно 3.3 години проследяване (5).

В предшестващо проучване за първична превенция - HPS*, приложението на simvastatin също показва изразен благоприятен ефект върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност в подгрупата на пациенти с диабет, но ползите в сравнение с плацебо, се появяват след 15-18 месеца от началото на терапията със simvastatin, за разлика от 6-12 месеца в групата на atorvastatin спрямо плацебо в CARDS.

Захарният диабет е самостоятелен рисков фактор за развитието на атеросклероза. Пациентите с диабет тип 2 много често имат и други сърдечносъдови рискови фактори като артериална хипертония и дислипидемия (характеризираща се с по-висока атерогенност отколкото при общата популация).

Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт при диабетиците. Те са с 2 до 4 пъти по-висок сърдечносъдов риск в сравнение с хората без диабет, поради което наличието на диабет се приема за еквивалент на ИБС.

В допълнение, пациентите с диабет имат по-лоша прогноза при остри коронарни инциденти или исхемичен инсулт както в острата фаза, така и в дългосрочна перспектива.

Характерно за диабетната дислипидемия е, че нивата на LDL-холестерола могат да бъдат леко или гранично повишени, но LDL-частиците са по-малки и по-плътни, което ги прави по-атерогенни.

Лечението на дислипидемията, особено понижаването на нивата на LDL-холестерола до препоръчваните прицелни стойности (<2.6 mmol/l при пациентите с висок сърдечносъдов риск, към които спадат диабетиците, и дори <1.8 mmol/l при тези с много висок риск - диабет и установено сърдечносъдово заболяване или множество рискови фактори), е важна част от сърдечносъдовата профилактика. Постигането на тези цели е възможно с подходящо дозирана терапия със статин.

Проучването CARDS е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово клинично изпитване, в което са участвали 2838 пациенти с диабет тип 2 (на възраст 40-75 години) без анамнеза за ИБС или инсулт, с един или повече допълнителни сърдечносъдови рискови фактори и LDL-холестерол до 4.14 mmol/l, рандомизирани в две групи - на терапия с atorvastatin (Sortis) 10 mg дневно или плацебо в продължение на средно 3.9 години. Изследването е преустановено две години предсрочно поради убедителните клинични ползи от лечението със статин.

Терапията с аторвастатин е довела до редукция на LDL-C с 40% в сравнение с плацебо, до понижаване на риска за остри коронарни събития (МИ, включително „тих” МИ, нестабилна ангина, остра коронарна смърт, ресусцитиран сърдечен арест) с 36%, за коронарна реваскуларизация - с 31% и за инсулт - с 48%.

Ползите от лечението с аторвастатин са останали значими при всички подгрупови анализи (след адаптиране за възраст, пол, албуминурия, систолно артериално налягане, липидемия, ретинопатия и тютюнопушене).

Изводите на авторите на CARDS са, че аtorvastatin:

- редуцира сърдечносъдовите заболявания и смъртността при диабетици без ИБС, с нормален до леко завишен LDL-холестерол, като ползите по отношение на исхемичните съдови инциденти настъпват още през първите шест месеца от началото на терапията и се запазват включително при пациентите над 65-годишна възраст

- редуцира сърдечносъдовите заболявания и смъртност при диабетици както с нормална, така и с умерено понижена скорост на гломерулна филтрация (GFR) (6)

В следващия брой на Доктор Д очаквайте резултатите от проучвания за вторична профилактика на съдовите инциденти при пациенти с диабет тип 2 и/или метаболитен синдром

* Акроними на проучвания:

ASCOT-LLA = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, Lipid-Lowering Arm

HPS = Heart Protection Study

Използвани източници:

1. Arka M. Atorvastatin efficacy in the prevention of cardiovascular events in patients with diabetes mellitus and/or metabolic syndrome. Drugs 2007, 67 Suppl 1: 43-54 http://adisonline.com/drugs/pages/default.aspx

2. Colhoun H., Betteridge D., Durrington P. et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicenter randomized placebo-controlled trial. Lancet 2004, 364: 685-696 www.thelancet.com

3. Colhoun H., Betteridge D., Durrington P. et al. Rapid emergence of effect of atorvastatin on cardiovascular outcomes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Diabetologia 2005, 48: 2482-5 www.diabetologia-journal.org

4. Neil H., DeMicco D., Luo D., et al. CARDS Study Investigators. Analysis of efficacy and safety in patients aged 65-75 years at randomization: Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Diabetes Care. 2006 ;29(11):2378-84 http://care.diabetesjournals.org

5. Sever P., Poulter N., Dahlof B. et al. Reduction in cardiovascular events with atorvastatin in 2532 patients with type 2 diabetes. Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA). Diabetes Care 2005, 28: 1151-7

6. Colhoun H., Betteridge D., Durrington P. et al. CARDS Investigarors. Effects of atorvastatin on kidney outcomes and cardiovascular disease in patients with diabetes: an analysis from the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Am J Kidney Dis 2009, 54(5):810-9 www.ajkd.org