Асимптомна бактериурия при диабет01/04/2011

Честотата на асимптомната бактериурия (АСБ) е 12.2% при пациентите с диабет спрямо 4.5% при здравите контроли. AСБ е три пъти по-честа при болните с диабет тип 1 и 3.2 пъти при тези с диабет тип 2 в сравнение с общото население, като разликата е значима, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Данните сочат, че АСБ има по-висока честота и при двата пола диабетици. В 10 проучвания на женска популация АСБ е установена при 14.2% от жените с диабет и 5.1% от контролите (OR 2.6, p<0.001). В пет проучвания при мъже честота на АСБ е съответно 2.3 и 0.8% (OR 3.7, p=0.013). В две изследвания на деца и юноши, 12.9% от тези с диабет и 2.7% oт контролите са с AСБ (OR 5.4, p<0.001).

Наличието на AСБ при пациентите с диабет е свързано с 1.6 пъти по-висок риск за инфекции на пикочните пътища (ИПП) и на протеинурия - 2.9 пъти.

Не е установена връзка между AСБ и нивата на гликиран хемоглобин, серумен креатинин, скорост на гломерулна филтрация или артериално налягане при пациентите с диабет.

В рандомизирано контролирано проучване рутинният скрининг и лечението на АСБ при жени с диабет не са довели до промени в честотата на симптомните ИПП или на тяхната тежест (нужда от хоспитализация).

За период от шест години наблюдение не е регистриран по-висок риск за намаление на бъбречната функция или за артериална хипертония при жените с диабет и АСБ.

Използван източник:

1. Renko M., Tapanainen P., Pokka T. Uhari M. Meta-analysis of the significance of asymptomatic bacteriuria in diabetes mellitus. Diabetes Care. October 11, 2010 doi: 10.2337/dc10-0421 http://care.diabetesjournals.org